Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej


Wymagane dokumenty:  

Strona ubiegająca się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu stałego zameldowania lub w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące powinna:


1) złożyć podanie ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. W podaniu, o ile to możliwe, należy podać aktualny adres zamieszkania osoby, która ma zostać wymeldowania lub podać nazwę i adres jej  zakładu pracy a w  przypadku niemożności ustalenia tych danych należy wskazać imię i nazwisko oraz adres osoby, która mogłyby posiadać wiedzę w tym zakresie.
2) przedłożyć - do wglądu – oryginalny tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, którego kserokopię należy dołączyć do podania. 
 
Miejsce złożenia dokumentów:  

Urząd Miejski w Sandomierzu, Biuro Obsługi Interesanta, Pl. Poniatowskiego 3. 


Opłaty:  

Od decyzji administracyjnej  pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.  
Opłatę skarbową wnosi się w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz 

wpisując tytułem wpłaty: „Opłata za wydanie decyzji administracyjnej”.

 
Termin i sposób załatwienia:  

Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu oględzin lokalu. W przypadku niemożności ustalenia aktualnego adresu zamieszkania strony organ występuje do Sądu Rejonowego w Sandomierzu o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu w celu reprezentowania jego interesów w powyższym postępowaniu.


Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.  
 
Podstawa prawna:  

- Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz.U.2018.1382 ze zm.),
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2018.1000)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2018.1044),
- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018.2096 ze zm.) 
  
Tryb odwoławczy:  

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Tel. kontaktowy: 15 8154 - 142

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego  [pobierz]

 

 

Informacja zatwierdzona przez Agnieszka Kogut dnia 26.02.2019 0:00
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 08.09.2020 10:41. Odsłon 1773, Wersja 13ikona drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony