Rok 2012
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXIV/266/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie wniesienia aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/258/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana: III/8/2010

zmieniająca uchwałę Nr III/8/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/253/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/265/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie administrowania Cmentarzem Komunalnym w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/248/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/255/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.12.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 2
Numer: XXIV/260/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego i obiektów towarzyszących zlokalizowanych przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum, ul. Długosza 7 w Sandomierzu".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/259/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana: III/10/2010

zmieniająca uchwałę Nr III/10/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/249/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/268/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/257/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/254/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/269/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/256/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.12.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 2
Numer: XXIV/267/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstępy do obiektów użyteczności publicznej w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/264/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/262/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana: XIV/138/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/263/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/252/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/251/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/250/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/247/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/261/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/246/2012, Z dnia: 12.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.03.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/237/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 06.12.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.12.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/241/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza opłaty od posiadania psów od 01 stycznia 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/238/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 06.12.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.12.2012 , wersja 1
Numer: XXIII/240/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/239/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/242/2012, Z dnia: 28.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2013 , wersja 1
Numer: XXII/231/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XII/234/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana: XVI/155/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Rada Miasta Sandomierza dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.10.2012 , wersja 2
Numer: XXII/221/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/220/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana: XI/96/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/224/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXI/230/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana: XIX/198/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie "uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012 - 2016".
Informacja zatwierdzona przez Rada Miasta Sandomierza dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.10.2012 , wersja 4
Numer: XXI/227/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie "Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Sandomierz"
Informacja zatwierdzona przez Rada Miasta Sandomierza dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.10.2012 , wersja 3
Numer: XXII/233/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana: LII/432/2010

w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/232/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/225/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana: XIV/138/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/236/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sandomierza, zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. ze zmianami.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/219/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/229/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana: XLIII/375/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolenienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/217/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla "OŻAROWSKA" w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/222/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/228/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana: X/83/2011

w sprawie zmiany uchwały nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Informacja zatwierdzona przez Rada Miasta Sandomierza dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.10.2012 , wersja 2
Numer: XXII/226/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana: V/45/2003

w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej
Informacja zatwierdzona przez Rada Miasta Sandomierza dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 5
Numer: XXII/218/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/223/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.10.2012 , wersja 1
Numer: XXII/235/2012, Z dnia: 24.10.2012, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług na terenie miasta Sandomierza w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, oczyszczania ręcznego placów, chodników, schodów i parkingów, utrzymania zieleni miejskiej, wywozu nie segregowanych odpadów komunalnych w m. Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Rada Miasta Sandomierza dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.10.2012 , wersja 2
Numer: XXI/215/2012, Z dnia: 22.08.2012, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza

Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala_215.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.08.2012 , wersja 1
Numer: XXI/212/2012, Z dnia: 22.08.2012, Zmieniana:  

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/192/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załączniki:
ikona pliku do pobrania212.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.08.2012 , wersja 1
Numer: XXI/211/2012, Z dnia: 22.08.2012, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala_211.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.08.2012 , wersja 1
Numer: XXI/214/2012, Z dnia: 22.08.2012, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie "uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016"

Załączniki:
ikona pliku do pobrania214.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.08.2012 , wersja 1
Numer: XXI/213/2012, Z dnia: 22.08.2012, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2012-2023

Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala_213.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.08.2012 , wersja 1
Numer: XXI/210/2012, Z dnia: 22.08.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Załączniki:
ikona pliku do pobrania210.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 22.08.2012.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.08.2012 , wersja 2
Numer: XXI/216/2012, Z dnia: 22.08.2012, Zmieniana:  

w sprawie budowy kolektora burzowego (uchwała unieważniona orzeczeniem RIO w Kielcach)

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.08.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.10.2012 , wersja 2
Numer: XXI/208/2012, Z dnia: 22.08.2012, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Załączniki:
ikona pliku do pobrania208.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.08.2012 , wersja 1
Numer: XXI/209/2012, Z dnia: 22.08.2012, Zmieniana:  

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sandomierzu

Załączniki:
ikona pliku do pobrania209.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.08.2012.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.08.2012 , wersja 1
Numer: XX/200/2012, Z dnia: 25.07.2012, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xx_200_2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012 , wersja 1
Numer: XX/206/2012, Z dnia: 25.07.2012, Zmieniana: XIII/135/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xx_206_2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012 , wersja 1
Numer: XX/205/2012, Z dnia: 25.07.2012, Zmieniana:  

w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xx_205_2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012 , wersja 1
Numer: XX/199/2012, Z dnia: 25.07.2012, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z.L.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xx_199_2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012 , wersja 1
Numer: XX/201/2012, Z dnia: 25.07.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xx_201_2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012 , wersja 1
Numer: XX/207/2012, Z dnia: 25.07.2012, Zmieniana: XVII/167/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012 , wersja 1
Numer: XX/203/2012, Z dnia: 25.07.2012, Zmieniana: XIV/137/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2012-2023
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xx_203_2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.07.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.08.2012 , wersja 2
Numer: XX/202/2012, Z dnia: 25.07.2012, Zmieniana: XIV/138/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xx_202_2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012 , wersja 1
Numer: XX/204/2012, Z dnia: 25.07.2012, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia przez miasto Sandomierz z dniem 1 stycznia 2013 roku roli organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami - Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchw. nr xx_204_2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.07.2012 , wersja 1
Numer: XIX/187/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XIX/194/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana: XIV/138/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XIX/189/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  

w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XIX/191/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XIX/195/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana: XIV/137/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2012-2023
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XIX/196/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Budowa zespołu parkingów w otoczeniu Starego Miasta w Sandomierzu".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XIX/190/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XIX/192/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XIX/197/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana: XVIII/183/2012

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XIX/188/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza z wykonania budżetu za 2011 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XIX/198/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia "wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016"
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XIX/193/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/180/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/186/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/183/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/177/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez miasto Sandomierz z dniem 1 stycznia 2013 r. roli organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami - Województwem Świetokrzyskim i Powiatem Sandomierskim.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/181/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana: XIV/138/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/176/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą "Zakup aparatu do echokardiografii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu"
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/185/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/175/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana: XIII/125/2011

zmieniająca uchwałę Nr XIII/125/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/178/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia przez miasto Sandomierz w 2012 roku pomocy rzeczowej Województwu Świetokrzyskiemu w postaci przekazania wydawnictw książkowych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach - Filia w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/184/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w Gminie Miejskiej Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/179/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2012 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porownania".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/173/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "NADBRZEZIE" na obszarze miasta Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/182/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana: V/45/2003

o zmianie uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.05.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/174/2012, Z dnia: 16.05.2012, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla potrzeb komunalizacji mienia
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.05.2012 , wersja 2
Numer: XVII/162/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012 , wersja 1
Numer: XVII/161/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa R. i T.K.*)
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012 , wersja 1
Numer: XVII/164/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zarządzania i administrowania budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez j dnia 26.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.03.2012 , wersja 1
Numer: XVII/171/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2012 , wersja 1
Numer: XVII/163/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana: XIII/132/2011

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/132/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Zakładu Komunalnego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez j dnia 26.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.03.2012 , wersja 1
Numer: XVII/167/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana: XVI/156/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez j dnia 26.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.03.2012 , wersja 1
Numer: XVII/172/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012 , wersja 1
Numer: XVII/170/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana:  

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2012 , wersja 1
Numer: XVII/169/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana: XLIII/375/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012 , wersja 1
Numer: XVII/165/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012 , wersja 1
Numer: XVII/166/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana: XIV/138/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012 , wersja 1
Numer: XVII/168/2012, Z dnia: 21.03.2012, Zmieniana: XLIII/376/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2012 , wersja 1
Numer: XVI/151/2012, Z dnia: 08.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 2
Numer: XVI/158/2012, Z dnia: 08.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 2
Numer: XVI/153/2012, Z dnia: 08.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 2
Numer: XVI/154/2012, Z dnia: 08.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 2
Numer: XVI/149/2012, Z dnia: 08.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi (...)*)

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 4
Numer: XVI/152/2012, Z dnia: 08.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 2
Numer: XVI/160/2012, Z dnia: 08.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Sandomierza do Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 2
Numer: XVI/156/2012, Z dnia: 08.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2012-2015
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 2
Numer: XVI/157/2012, Z dnia: 08.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 2
Numer: XVI/150/2012, Z dnia: 08.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 4
Numer: XVI/159/2012, Z dnia: 08.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2012 rok
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 2
Numer: XV/147/2012, Z dnia: 01.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv 147 2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.02.2012 , wersja 1
Numer: XV/146/2012, Z dnia: 01.02.2012, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv 146 2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.02.2012 , wersja 1
Numer: XV/148/2012, Z dnia: 01.02.2012, Zmieniana: XIV/138/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv 148 2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.02.2012 , wersja 1
Numer: XVI/155/2012, Z dnia: 01.01.1970, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez dnia 01.01.1970.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2012 , wersja 2
Strony:
Początek strony