Przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Sandomierza

Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej


Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 611 z późn. zm.) organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić:
- do Burmistrza Miasta Sandomierz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
- do Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej; zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
- Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza:


1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
2. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (ww. instrukcję należy dołączyć do wniosku nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej).
3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych –
w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
4. Informację o:
a. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
5. Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL- o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
6. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
7.  Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
8. Informację  o powiadomieniu Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących
w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
9. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienna liczbę osób czasie jej trwania.

10. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

11. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

12. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

13. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

14. Opinie: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił
i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Opinie w/w organów należy do wniosku dołączyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

 

15. Informację o czasie i rozmieszczeniu miejsc,  w których będą sprzedawane, podawane lub spożywanie napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu. Nie dotyczy imprez masowych podwyższonego ryzyka, na których sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych alkoholu jest zabronione!

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w  Sandomierzu, Biuro Obsługi Interesenta, Pl. Poniatowskiego3.

 

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi
82 zł. Opłatę tą wnosi się w kasie Banku Spółdzielczego w Sandomierzu mieszczącego się
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:

 

27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz 

z zaznaczeniem  „opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej”

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia w chwili jego złożenia.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Burmistrz Miasta Sandomierza wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kopię decyzji Burmistrz przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w  terminie 3 dni od  dnia jej wydania: Komendantowi Powiatowemu Policji, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej, dysponentowi zespołu ratownictwa medycznego, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Wojewodzie.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 611  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

 

Inne informacje:

 

Kontrola imprez:

W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrz Miasta wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Przepisy karne:

Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Tel. kontaktowy: 15 8154 - 142

 

 

Informacja zatwierdzona przez Iwona Głowacka-Dzieciuch dnia 26.02.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2019 9:01. Odsłon 2161, Wersja 14ikona drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony