Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Miasta Sandomierza

 

 

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.         

  

Podstawa prawna:

-     art. 9c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 ze zm.)

-   Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2018.1044 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej, zawierający:

- oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
- numer identyfikacji podatkowej (NIP)
- określenie rodzajów odbieranych odpadów komunalnych

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:  

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o następującej treści:


"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompeltne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, okreslone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454)".

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Pl. Poniatowskiego 3
27 – 600 Sandomierz 

 

Termin załatwienia sprawy:

 

- Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.
- Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
- Burmistrz Miasta Sandomierza dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Sandomierza  [pobierz]

2. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Sandomierza  [pobierz]

2. Oświadczenie wnioskodawcy  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Zenon Smuniewski dnia 26.02.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2019 12:27. Odsłon 1588, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony