Zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom

Działając na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r poz. 873)

 

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 r zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

„Zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym, wojskowym oraz kombatantom”

1.      Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

2.      W otwartym  konkursie ofert uczestniczą organizacje  pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy jw. oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

3.      Rodzaj zadania i wysokość planowanych w projekcie budżetu na rok 2005 środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

- Prowadzenie działalności na rzecz byłych żołnierzy zawodowych, inwalidów wojennych, wojskowych oraz kombatantów         -     3.000 zł

 

Szczegółowe warunki realizacji powyższego zadania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

4.   Termin i warunki składania ofert.

 

1)     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej na druku  stanowiącym zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193 z 2003r poz. 1891)

2)     Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „KONKURS oraz informacją jakiego zakresu oferta dotyczy.

3)      Do oferty winny być załączone dokumenty wymienione na str.8 wzoru oferty.

      4) W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu-winna być ona potwierdzona przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5)  Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono    z   innych, załączonych do oferty dokumentów.

6)  Termin składania ofert upływa w dniu  16.III. 2005r. godz.930

( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego

w Sandomierzu)

7)     Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.

8)     Oferta złożona na innym niż wymieniony w pkt.1 druku, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona lub złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

9)      Niezbędne do złożenia oferty druki, a także wzór umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3 pokój Nr 20.,w Miejskim Ośrodku Rozwoju Osobistego ul. Rynek 28A w Sandomierzu lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego: http://bip.um.sandomierz.pl

10)  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

5.   Zasady przyznawania dotacji

1)      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art.15

2)     Złożenie oferty o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

3)     Szczegółowe i ostateczne warunki  realizacji  finansowania zadań  regulować  będzie umowa  zawarta  pomiędzy  Gminą  Sandomierz, a wybranym oferentem-  wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do rozporządzenia  Ministra Gospodarki,  Pracy  i  Polityki   Społecznej  z  dnia  29 października 2003, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

6. Termin realizacji zadania: obejmuje okres  IV - XII 2005

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

1) otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.III.2005r.o godz. 1000 w  Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Poniatowskiego 3 pokój Nr 11

2) otwarcia ofert i ich oceny po względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji biorąc pod uwagę w szczególności:

§         kompletność oferty

§         możliwość realizacji zadania przez oferenta w przewidywanym czasie i przy posiadanych   środkach

§        posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu

§        przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów

§         adekwatność założeń oferty w odniesieniu do planowanych efektów zadania publicznego

§         wiarygodność finansową oferenta

§         zgodność oferowanego zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursu ofert.

 

3) podmioty realizujące w/w zadanie winny posiadać wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę  oraz zasoby rzeczowe (baza materialno-techniczna) zapewniające efektywne i terminowe wykonanie zadania.

4) decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta  po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5)  decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna

6) warunkiem zawarcia umowy jest: otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji

§     w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana- korekta kosztorysu projektu

7) podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego ze wzorem stanowiącym zał. Nr 3 do rozporządzania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o którym mowa w pkt.5 pp.3.

 

8.  Zrealizowane w 2004 roku i planowane do realizacji w 2005 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkości  przyznanych /2004r/ i planowanych/2005r/dotacji na ich realizację -  wg zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia

 

9.  Inne informacje

1)      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2)     Wyniku konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej

3)      Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

·        nie wpłynęła żadna oferta

·        wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków

·        żadna z ofert nie spełnia wymaganych warunków

·       wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć

 

4) Realizacja wyników rozstrzygniętego konkursu ( tj. podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych) nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej na rok 2005 gwarantującej środki finansowe na realizację w/w zadania publicznego.

   5) Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w Wydziale

       Spraw Obywatelskich pokój nr 20  nr telefonu (0-15) 644-01-12 lub w Miejskim  Ośrodku  Rozwoju Osobistego w Sandomierzu ul. Rynek 28A  (0-15) tel.832-84-13.

     Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami  są:

 

    Robert Kotowski

    Iwona Głowacka- Dzieciuch

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia      [pobierz załącznik]

2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia      [pobierz załącznik]

3. Wzór oferty                               [pobierz załącznik]

4. Wzór umowy                             [pobierz załącznik]

5. Wzór sprawozdania                   [pobierz załącznik]

6. Regulamin komisji konkursowej [pobierz załącznik] 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 23.02.2005 8:21
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 23.02.2005 8:21. Odsłon 1568, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony