układ wykonawczy budżetu na rok 2004

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    N R  P    0151 / 2a / 2004

 

B U R M I S T R Z A    M I A S T A     S A N D O M I E R Z A

 

z dnia  18 marca 2004 r.

 

 

 

w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2004

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 126 pkt . 1 ust. 1 z dnia 26 listopada 1998 roku  o finansach

 

publicznych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr . 15 , poz. 148 )

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Sandomierza ustala co następuje :

 

 

§ 1. 

 

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2004 rok  ( jak w załączniku  do Zarządzenia) [pobierz załącznik]

 

 

 

 

                                         §  2.                                          

 

  

       Zarządzenie  wchodzi w  życie z dniem podjęcia .        

 

 §  3.

 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr. P.0151/02/04 z dnia 18 marca 2004 r.

 

                        Burmistrz Miasta

 

                        Jerzy Borowski

 

Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 10.05.2004 10:32
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 10.05.2004 10:32. Odsłon 1800, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony