uchwała na rok 2010

Uchwała Nr XLV/389/2010
 Rady Miasta Sandomierza

 z dnia 29 stycznia 2010 r.

                                                                                                         w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podst. z art. 166 , art. 166a, art. 184 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych( Dz.U. Nr 157 poz 1241). oraz art . 211, art..212 , art. 214 pkt 1,2, art. 222 ust.1, ust.2, art. 235, art. 236,art. 237 , art. 258 ust.1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 87 710 668,00 zł, z tego:
a)      dochody bieżące 65 592 506,00 zł,b)      dochody majątkowe 22 118 162,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 [pobierz załącznik].
 
§ 2.
1)      Wydatki budżetu miasta w wysokości 114 237 800,00 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące 75 331 238,00 zł,
b)      wydatki majątkowe 38 906 562,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 [pobierz załącznik].
2)      Wydatki przypadające do spłaty wydatków danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń wydatków gwarancji udzielonych przez miasto 131 912,00 zł,
3)        Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 [pobierz załącznik] (i 3a [pobierz załącznik] – wydatki inwestycyjne jednoroczne),
4)      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 19 118 162,00 zł,
--       wydatki majątkowe 19 118 162,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 [pobierz załącznik] i 4a [pobierz załącznik].
§ 3.
1)      Deficyt budżetu miasta w wysokości 26 527 132,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
--       wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 26 527 132,00 zł,
2)      Przychody budżetu w wysokości 29 157 427,00 zł, rozchody w wysokości 2 630 295,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 [pobierz załącznik] .

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:
a)      ogólną w wysokości 1 095 000,00 zł,
b)      celową w wysokości 5 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
--       zarządzanie kryzysowe 5 000,00 zł.
§ 5.

1)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 [pobierz załącznik],
2)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 [pobierz załącznik],
 
3)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 [pobierz załącznik],
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 480 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 480 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.
1)        Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9 [pobierz załącznik] ,
2)      Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 10 [pobierz załącznik].

§ 8. Ustala się dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 249 732,00 zł, oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 249 732,00 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,00 zł
--        w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3 000 000,00 zł
2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 26 527 132,00
--        w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 26 527 132,00 zł
3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 630 295,00 zł
4)      wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19 118 162,00 zł
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:
1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł
--        w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - do wysokości 3 000 000,00 zł
b)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 26 527 132,00 zł
--        w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 26 527 132,00 zł
c)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 630 295,00 zł
--        w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2 630 295,00 zł
d)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 19 118 162,00 zł
--        w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 19 118 162,00 zł
2)      zaciągania zobowiązań:
a)        na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4 i nr 4a,
b)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3)      dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych,
4)       dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5)        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6)      przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011),
7)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.


Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak 


 


 Informacja zatwierdzona przez Klaudia Cetnarska dnia 04.02.2010 12:01
Opublikowana przez Klaudia Cetnarska dnia 04.02.2010 12:01. Odsłon 1816, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony