Zgromadzenia publiczne

 

 Zgromadzenia publiczne

Podstawa prawna:  
-ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1485)
 
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób
na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia
wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska sprawach publicznych.
Ustawa rozróżnia trzy rodzaje zgromadzeń:

1. Zgromadzenie tzw. zwykłe

Termin do złożenia zawiadomienia:
Organizator zgromadzenia publicznego na terenie Sandomierza zobowiązany jest złożyć zawiadomienie
w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła do organu gminy nie wcześniej niż 30 dni
i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb zawiadomienia:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zwykłego:
- pisemnie lub ustnie do protokołu: Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Obywatelskich
Pl. Poniatowskiego 3, pok. nr 22, 27-600 Sandomierz, tel. kont. 15 644 01 42;
- za pomocą faksu na numer 15 644 01 01;
- w formie elektronicznej na adres: um@um.sandomierz.pl, lub naczelnikso@um.sandomierz.pl

Wymagane dokumenty:  
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego zwykłego powinno zawierać:
1.) imię, nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu
tożsamości w przypadku osoby nieposiadajacej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres
poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem
zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko
osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj
i numer dokumentu tożsamości  przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji,
adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt  z tą osobą;
2.) imię i  nazwisko przewodniczącego zgromadzenia,  jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu
tożsamości w przypadku osoby nieposiadajacej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres
poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3.) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4.) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną
liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5.)informacje o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator
zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
- pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
- zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Opłaty:  
Od zawiadomienia nie pobiera się opłaty skarbowej.  

Termin odpowiedzi:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega ocenie w kwestii jego zgodności
z prawem oraz w materii zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.
Organ gminy po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia udostępnia niezwłocznie
 na stronie BIP gminy informację o miejscu i terminie organizowanego gromadzenia oraz informuje niezwłocznie
właściwego komendanta powiatowego Policji przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy Prawo
o zgromadzeniach (zgromadzenia nie może zorganizować osoba nieposiadająca pełnej czynności do
zdolności prawnych, w zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia) lub zasady organizowania
zgromadzeń albo cel zgromadzenia klub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.
W przypadku wystąpienia ww. przesłanek organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia
publicznego, którą niezwłocznie udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i przekazuje
ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją
o jej udostępnieniu w BIP. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia
wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Decyzje o zakazie zgromadzenia uważa się za
doręczoną z chwilą udostępnienia jej na stronie BIP organu gminy.

Tryb odwoławczy:  
Od decyzji zakazującej zorganizowanie zgromadzenia publicznego organizator wnosi bezpośrednio
do sądu okręgowego właściwego ze względy na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej
udostępnienia w BIP. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

2. Zgromadzenia w trybie uproszczonym

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń stosuje się w przypadku gdy organizator zgromadzenia
uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności
powodować zmiany w jego organizacji.

Termin do złożenia zawiadomienia:
Organizator zgromadzenia (w trybie uproszczonym) zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb zawiadomienia:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia uproszczonego:
- za pomocą telefonu na numer: 15 8154 195
- w formie elektronicznej na adres: um@um.sandomierz.pl lub zkoc@um.sandomierz.pl
podając:
a.)imię, nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadajacej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
b.) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
c.) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Na podstawie art.21, art. 22, ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z dnia 29 września 2015 r.,) postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń, informuję, że w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie
nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne centrum zarządzania kryzysowego, w przypadku miasta Sandomierza ww. centrum nie
zostało utworzone w związku z powyższym należy powiadamiać wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną data zgromadzenia, podając:


1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer
dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numer PESEL, adres poczty
elektronicznej i numer telefonu umożliwiając kontakt z nim;


2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,
przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca
zakończenia zgromadzenia;


3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Kielcach- na adres poczty elektronicznej: czkw00@kielce.uw.gov.pl lub
pod nr tel. +48 (41) 342 11-10, 342 11 99, 344 33 33.


3. Zgromadzenie spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Zgromadzenie to nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.
Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami policji, jeżeli:
1.jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach;
2.jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
3.powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych;
4.jego przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne;
5.zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie zwykłym.


Uwagi:
Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu tzw. zwykłym jak i organizowanym w trybie uproszczonym, o czym informuje organizatora zgromadzenia.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy albo przepisy ustaw karnych, a odpowiednio przewodniczący lub organizator zgromadzenia, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.
Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej odpowiednio przewodniczącemu lub organizatorowi zgromadzenia lub też w przypadku niemożności skontaktowania się z nimi ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.
Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.


Inne:
Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:
1. biorą udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia;
2. przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu niezakazanego zgromadzenia;
3. zorganizują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu;
4. przewodniczą zgromadzeniu po jego rozwiązaniu;
5. bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia;
6. będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia umyślnie nie podejmują środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia;
7.nie podporządkowują się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora;
8. wzbraniają się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.


Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – [wzór do pobrania]
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w trybie uproszczonym – [wzór do pobrania]
Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia [do pobrania]

Opracowała: Iwona Głowacka-Dzieciuch tel. kont. 15 8154 - 142


 

  
 

 
 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Agnieszka Boduła dnia 20.12.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 20.12.2017 13:45. Odsłon 1704, Wersja 9ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony