Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Miejsce załatwienia sprawy:

 

 

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickich)
tel. (15) 8154-138, (15)8154–194, (15)8154–201.

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30 

 

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek   [pobierz]

 

Do wniosku należy dołączyć:
- pisemne oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana, oraz podmiotu wstępującego w miejsce inwestora,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 56,00 zł.

 

Sposób załatwienia sprawy: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Poniatowskiego 3, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3,27-600 Sandomierz.

 

Opłata skarbowa: Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 56,00 zł Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, I piętro, albo bezgotówkowo na poniższy numer rachunku bankowego:
79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku.
Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

Czas załatwienia sprawy: Decyzje wydawane są w Wydziale Urbanistyki i Architektury w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

 

Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza.          

 

Informacja zatwierdzona przez Piotr Paszkiewicz dnia 25.02.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2020 10:35. Odsłon 645, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony