Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji

  

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:

poniedziałek - od 8.00 do 17.00
od wtorku do czwartku - od 7.30 do 15.30
piątek - od 7.30 do 14.30


Zakresy kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych 


 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Naczelnik Wydziału - Leszek Komenda
Tel. (15) 8154 - 189

Adres e-mail: leszek.komenda@um.sandomierz.pl 
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
- sprawy organizacyjno-kadrowe - tel. (15) 8154 - 196
- sprawy obsługi Rady Miasta - tel. (15) 8154 - 103, (15) 8154 - 173
- sprawy  archiwum - tel. (15) 8154 - 199
- obsługa sekretariatu - tel. (15) 8154 - 171
- biuro obsługi interesanta - tel. (15) 8154 - 147, (15) 8154 - 148

 


 

WYDZIAŁ FINANSOWY
Skarbnik - Barbara Grębowiec

Tel. (15) 8154 - 107

Adres e-mail: barbara.grebowiec@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Referat Księgowości

Kierownik Referatu - Klaudia Cetnarska

Tel. ( 15 ) 8154-123

Adres e-mail: klaudia.cetnarska@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

- sprawy księgowości budżetowej - tel. ( 15) 8154-123, ( 15 ) 8154-213

- sprawy płac i rozliczeń z ZUS i US - tel. 8154-119

- regulowanie zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów - tel.( 15 ) 8154-119

- rozliczanie podatku VAT - tel. (15 ) 8154-219

 

REFERAT PLANOWANIA I KONTROLI BUDŻETU

Kierownik Referatu - Mateusz Niezgoda

Tel.  (15) 8154-106

Adres e-mail: mateusz.niezgoda@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

- opracowanie projektu budżetu i realizacja budżetu - tel.(15) 8154-106

- opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej - tel. (15) 8154-157

- opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń - tel.(15) 8154-157

- sprawozdawczość budżetowa - tel.(15) 8154-154

 

REFERAT OPŁAT, PODATKÓW I WINDYKACJI

Kierownik Referatu - Monika Hill

Tel. (15) 8154-111

Adres e-mail: monika.hill@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

- sprawy z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych - tel.(15) 8154-110

- sprawy z zakresu wymiaru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych - tel.(15) 8154-109

- sprawy z zakresu księgowości i windykacji podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych - tel. (15) 8154-115,

- sprawy z zakresu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - tel.(15) 8154-162

- sprawy z zakresu podatków od osób prawnych - tel.(15) 8154-144

- sprawy z zakresu kontroli podatkowej - tel. 8154-110,

- sprawy z zakresu księgowości i windykacji opłat:

  *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tel.(15)8154-211,

  * opłaty od posiadania psów - tel.(15)8154-211

  * opłaty za czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe - tel.(15)8154-134

  * opłaty za dzierżawę - tel.(15)8154-134,

  * opłaty za użytkowanie wieczyste - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za zajęcie pasa drogowego - tel.(15)8154-159,

  * opłaty miejscowej - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - tel.(15)8154-162,

  * opłaty skarbowej - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za przystanki - tel.(15)8154-159,

  * opłaty adiacenckiej - tel.(15)8154-159,

- sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań - tel.(15)8154-159,

- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym - tel.(15)8154-109,

- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach/stwierdzające zaległości w podatkach - tel.(15)8154-115,

 


 

WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
Naczelnik Wydziału - Angelika Kędzierska
Tel. (15) 8154 - 186

Adres e-mail: angelika.kedzierska@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

 Zakres działania:
- utrzymanie czystości i porządku - tel. (15) 8154 - 186,

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - tel. (15) 8154 - 210,

- odbiór odpadów komunalnych - tel. (15) 8154 - 186,

- utrzymanie zieleni miejskiej - tel. (15) 8154 - 209,
- ochrona środowiska - tel. (15) 8154 - 206
- sprawy wydawania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób i koordynacji przewozów -  tel. (15) 8154 - 181
- nadzór nad targowiskami i parkingami - tel. (15) 8154 - 130
- sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg, placów i chodników (gminnych) - 15/ 8154-175
- wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych - tel. (15) 8154 - 175

 WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA


Naczelnik Wydziału - Agata Król

Tel. (15) 8154-152
Adres e-mail: agata.krol@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
- sprawy ewidencji ludności - tel. (15) 8154-142, (15) 8154-113
- informacja PESEL - tel. (15) 8154-113, (15) 8154-142
- sprawy dowodów osobistych - tel. (15) 8154-114; (15) 8154-214
- sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony ( prowadzenie kwalifikacji wojskowej, prowadzenie akcji kurierskiej - tel. (15) 8154-113
- sprawy koordynacji zadań w zakresie profilaktyki, zjawisk patologii społecznej i opieki zdrowotnej - tel. (15) 8154-152; (15) 8154-113
- sprawy z zakresu działalności gospodarczej (CEIDG) - tel. (15) 8154-214; (15) 8154-152;
- sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - tel. (15) 8154-142; (15) 8154-114
- Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego - tel. (15) 8154-113
- Karta Dużej Rodziny - tel. (15) 8154-113, (15) 8154-214
- Karta Seniora - tel. (15) 8154-214
 


 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Naczelnik Wydziału - Barbara Rajkowska
Tel. (15) 8154 - 121

Adres e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:
- sprawy gospodarki gruntami - tel. (15) 8154 - 188, (15) 8154 - 145
- sprawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej - tel. (15) 8154 - 187
- sprawy geodezji - tel. (15) 8154 - 122, (15) 8154 - 124
- sprawy lokalowe - tel. (15) 8154-127, (15) 8154-176


 

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Naczelnik Wydziału - Piotr Paszkiewicz
Tel. (15) 8154 - 139

Adres e-mail: piotr.paszkiewicz@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Opatowska 1

Zakres działania:
- sprawy planowania przestrzennego - tel. (15) 8154 - 138,

 WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY


Naczelnik Wydziału - Krzysztof Kwieciński
Tel. (15) 8154 - 137,

Adres e-mail: krzysztof.kwiecinski@um.sandomierz.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału - tel. 15/ 8154-178

Siedziba - ul. Opatowska 1

Zakres działania:
- sprawy przygotowania i realizacji inwestycji - tel. (15) 8154-177, (15)8154-128
- sprawy związane z realizacją inwestycji drogowych - tel. (15)8154-203, (15)8154-221
- sprawy zawiązane z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych - tel (15)8154-204
- sprawy utrzymania oświetlenia miejskiego - tel. (15) 8154-158

______________________________________________________________________________________________

 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik Referatu - Joanna Pawelczyk


Tel. 15/ 8154-132, 15/8154-208, 15/8154-155

 

Adres e-mail: joanna.pawelczyk@um.sandomierz.pl

 

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

 

Zakres działania:

- prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne
- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych
- udział w pracach komisji przetargowych
- sporządzanie pisemnych protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego
- przechowywanie dokumentacji przetargowej
- prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych
- sporządzanie i publikacja rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych
- sporządzanie i publikacja planu zamówień publicznych

 


 

REFERAT KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI

Kierownik Referatu - Katarzyna Knap-Sawicka - tel.: (15) 8154 - 180

 Inne tel.:
(15) 8154 - 133, (15) 8154 - 140, (15) 8154 - 202
,

A
dresy e-mail katarzyna.knap@um.sandomierz.pl , agnieszka.kukielka@um.sandomierz.pl  magdalena.rej@um.sandomierz.pl  tomasz.chmiel@um.sandomierz.pl


Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:
- nadzór nad działalnością miejskich instytucji kulturalnych:
   Sandomierskie Centrum Kultury,
   Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
   Miejska Biblioteka Publiczna,
- obsługa miejskiej strony internetowej i miejskich portali społecznościowych,
- koordynacja miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych,
- prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
- udzielanie dotacji na działalność z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,
- współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
- współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej,
- przygotowywanie i przekazywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach do mediów,
- koordynowanie sandomierskiego kalendarza imprez kulturalnych,
- organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych wpisanych w harmonogram, których organizatorem jest Burmistrz Sandomierza,
- współpraca z Centrum Informacji Turystycznej,
- promocja miasta na własnych i zewnętrznych wydarzeniach turystycznych,
- katalogowanie i aktualizowanie bazy gastronomiczno-noclegowej,
- opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
- kreowanie i dbałość o markę Sandomierza,
- przygotowywanie oprawy graficznej materialnych i multimedialnych materiałów promocyjnych (banerów, plakatów, bilboardów, spotów),
- prowadzenie archiwum fotograficznego, udostępnianie fotografii na cele promocyjne,
- prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Referat,
- współpraca z miastami partnerskimi


 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Aleksandra Zbyradowska, Adriana Wójcik
Tel. (15) 8154 - 179, (15) 8154 - 141

Adres e-mail: aleksandra.zbyradowska@um.sandomierz.pl 
adriana.wojcik@um.sandomierz.pl

Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i realizacji kontraktów regionalnych oraz programów rządowych, wojewódzkich i zagranicznych dotyczących inwestycji miejskich,
- pozyskiwanie krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania realizacji projektów inwestycyjnych,
- opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i innych,
- współpraca przy wdrażaniu, monitorowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości oraz rozliczaniu projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
- współpraca z instytucjami europejskimi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie programów finansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych, w ramach przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycyjnych projektów europejskich oraz efektywnego wykorzystania szan rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w unii Europejskiej,
- praca w zespołach powołanych przez Burmistrza do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
- prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim,
- prowadzenie spraw z zakresu pożytku publicznego.

 


 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU

 

Oskar Żak, Andrzej Krasoń

 

tel. (15) 8154-166, (15) 8154-146

adresy e-mail: oskar.zak@um.sandomierz.pl 

andrzej.krason@um.sandomierz.pl

 

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

 

Zakres działania:

- zapewnienie ciągłości pracy skomputeryzowanych komórek organizacyjnych Urzędu
- opiniowanie i wnioskowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- ochrona danych osobowych oraz przeciwdziałanie dostępowi do nich osób nieupoważnionych,
- stały kontakt z autorami programów oraz serwisantami sprzętu komputerowego,
- okresowa konserwacja sprzętu komputerowego,
- bieżący rozwój komputeryzacji w Urzędzie

___________________________________________________________________________
URZĄD STANU CYWILNEGO


Kierownik - Mariusz Kopeć
Tel. ( 15 ) 8154-225

Zastępca kierownika USC - Izabela Rycombel,
Tel. (15) 8154-224,

Zastępca Kierownika USC - Iwona Żwirek
tel. (15) 8154-223

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Tel. (15) 8154-184


Adres e-mail: usc@um.sandomierz.pl
Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)

Zakres działania:
- sprawy dot. urodzeń, małżeństw i zgonów oraz związanej z tym dokumentacji


 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Koordynator Zespołu - Piotr Kossak

Tel. (15) 8154 - 153

Adres e-mail: piotr.kossak@um.sandomierz.pl

Radcowie
Tel. (15) 8154 - 120

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Zakres działania:
- wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Burmistrza, Rady i Urzędu Miejskiego.

 STRAŻ MIEJSKA  ( Telefon alarmowy - 986 )


PO Komendanta - Adam Piskor
Tel. (15) 8154 - 190


Adres e-mail: strazmiejska@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Opatowska 15

Zakres działania: określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.1997.779)
Strukturę, pozostały zakres zadań, obowiązków i uprawnień określa "Regulamin Straży Miejskiej w Sandomierzu"

Telefony:
- alarmowy - 986
- dyżurny SM - (15) 832-04-40, (15) 815-41-26
- stanowisko czynności egzekucyjnych - (15) 815-41-91, (15) 815-41-92

 


 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I OBRONY CYWILNEJ

Andrzej Nowiński, Jacek Kuliga
Tel. (15) 8154 - 195

Adres e-mail: andrzej.nowinski@um.sandomierz.pl
Siedziba - Rynek 1 ( Ratusz)

Zakres działania:
- planowanie, przygotowanie oraz koordynowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
- tworzenie formacji obrony cywilnej,
- realizacja zadań Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego,
- udział w organizowaniu i prowadzeniu akcji ratunkowych wynikających z zaistnienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz działań zbrojnych i innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców Sandomierza.   

 


 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
Jacek Szkodziński
Tel. (15) 8154 - 198

Adres e-mail: jacek.szkodzinski@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Mariacka 1


Zakres działania:
- załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,

- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowych i odpowiedzialnością cywilną Gminy Sandomierz


 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Magdalena Żukowska
Tel. (15) 8154-103, 8154-193


Adres e-mail: magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl

 

Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

 

Zakres działania:
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

 


 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Audytor wewnętrzny - Tomasz Ćwiertnia

Tel. 15/ 8154-116

Adres e-mail: tomasz.cwiertnia@um.sandomierz.pl

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta,
- świadczenie czynności doradczych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, 
- dokonywanie okresowej oceny funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli Wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
- sporządzanie rocznego planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

 

 


 

MIEJSKI OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO

Czynny:

poniedziałek - 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
piątek - 7.30 - 14.30


Dariusz Gadawski
Tel. (15) 8154 - 207, (15) 832-84-13

Adres e-mail: dariusz.gadawski@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Mariacka 1 (dawne Kolegium Językowe)

Zakres działania:
- profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Karta Dużej Rodziny

- Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony w zakresie przypisanym gminie, w tym przygotowanie kwalifikacji wojskowej oraz sprawozdań wynikających z realizacji w/w zadań


 

Informacja zatwierdzona przez wydziały merytoryczne dnia 12.11.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.11.2020 8:31. Odsłon 60344, Wersja 358ikona drukuj
Wersja : lewy  347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 
Początek strony