Odbieranie odpadów komunalnych - rejestr działalności regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Miasta Sandomierza
(obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.)
 

 

 

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.         

  

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Burmistrza Miasta Sandomierza na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. 


 

Podstawa prawna:

-     art. 9c Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 391)

-   Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami), 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek (do pobrania) przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej, zawierający:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP)
-
numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy;
- określenie rodzajów odbieranych odpadów komunalnych

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:  

- Oświadczenie (do pobrania) o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- Dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Burmistrza Miasta Sandomierza).

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Pl. Poniatowskiego 3
27 – 600 Sandomierz 

 

Termin załatwienia sprawy:

 

- Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.
- Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
- Burmistrz Miasta Sandomierza dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Sandomierza  [pobierz]

2. Oświadczenie wnioskodawcy  [pobierz]

 

 

Rejestr działalności regulowanej w Gminie Sandomierz rok 2012 [pobierz]  [pobierz zmianę]

Rejestr działalności regulowanej rok 2013  [pobierz]

Rejestr działalności regulowanej rok 2014  [pobierz]

Rejestr działalnosci regulowanej rok 2015 [pobierz]

Rejestr działalności regulowanej rok 2016 [pobierz]

Rejestr działalności regulowanej rok 2017 [pobierz]

      Rejestr działalności regulowanej rok 2018  [pobierz]

      Rejestr działalności regulowanej rok 2019  [pobierz]

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Zenon Smuniewski dnia 25.06.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.06.2019 14:10. Odsłon 2049, Wersja 28ikona drukuj
Wersja : lewy  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Początek strony