Komisje Rady Miasta

 

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI

Przewodniczący: Marek Chruściel

Wiceprzewodnicząca:  Kazimiera Bednarska

 

Członkowie:
- Piotr Chojnacki
- Agnieszka Frańczak-Szczepanek
- Marcin Świerkula
- Jerzy Żyła

 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1.
Bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, ruchu drogowego i ochrony przeciwpożarowej.
2.
Przepisów prawa miejscowego.
3.
Zagrożeń i patologii społecznych.
4.
Ogłaszania i przeprowadzania referendów.
5.
6.
Honorowego obywatelstwa miasta i innych wyróżnień.

Nazw ulic, placów publicznych, wznoszenia pomników i tablic pamiątkowych.KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Przewodnicząca:  Mariola Stępień  

 

Wiceprzewodniczący:  Robert Kurosz

 

Członkowie:

- Marek Chruściel
- Ewa Gracz
- Renata Kraska
- Sylwester Łatka
- Andrzej Majewski
- Tomasz Malinowski
- Janusz Poński
- Krzysztof Szatan

 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1.
 Współtworzenia projektu budżetu na podstawie opinii i wniosków komisji Rady, stałych i nadzwyczajnych.
2.
 Formułowanie kwartalnych ocen realizacji budżetu.
3. 

 Podatków i opłat lokalnych.
4. Opiniowanie zmian w budżecie.
5. Kontrola w ramach kompetencji Komisji.KOMISJA NAUKI, OŚWIATY KULTURY I SPORTU

Przewodniczący:  Robert Kurosz   

                                                                                         

Wiceprzewodnicząca:  Ewa Gracz

 

Członkowie: 

- Marek Chruściel
- Agnieszka Frańczak-Szczepanek
- Andrzej Lebida
- Andrzej Majewski
- Marek Strugała
- Marcin Świerkula
- Jerzy Żyła

 

  Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1.
 Tworzenie i upowszechnianie kultury, a zwłaszcza funkcjonowania ośrodków kultury na terenie miasta.
2.
 Szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego.
3.
 Kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
4.
 Funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych.
5.
 Kultury fizycznej, sportu i rekreacji.KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG

Przewodniczący:  Andrzej Majewski

 

Wiceprzewodniczący:  Jerzy Żyła

 

Członkowie:

- Andrzej Bolewski
- Piotr Chojnacki
- Marek Chruściel
- Jacek Dybus
- Sylwester Łatka
- Janusz Poński
- Mariusz Prezgot
- Mariola Stępień
- Marek Strugała
- Krzysztof Szatan

 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1.
 Infrastruktury miejskiej, a zwłaszcza:
- Dróg i komunikacji miejskiej,
- Urządzeń ciepłowniczych, wodnych i ściekowych, gazowych i elektrycznych.
2.
 Funkcjonowanie spółek komunalnych.
3.
 Organizacji handlu i usług.
4.
 Współdziałania z organizacjami samorządu rzemieślników i kupców.


KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Przewodniczący:  Tomasz Malinowski

 

Wiceprzewodniczący:  Sylwester Łatka

 

Członkowie:


- Kazimiera Bednarska
- Andrzej Bolewski
- Jacek Dybus
- Renata Kraska
- Andrzej Lebida
- Krzysztof Szatan
- Jerzy Żyła

 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2. Gospodarka terenami.
3. Budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i towarzyszącego.
4. Małej architektury.
5. Ochrony i gospodarowania zasobami i tworami przyrody.
6. Ochrona środowiska, a zwłaszcza:
- Zieleni miejskiej,
- Gospodarki odpadami,
- Edukacji ekologicznej.
7. Rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony roślin.
8. Przeznaczenia gruntów rolnych.
9. Zagospodarowania wspólnot gruntowych
.
 

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

Przewodnicząca:   Ewa Gracz

 

Wiceprzewodnicząca:  Kazimiera Bednarska

 

Członkowie:  

- Andrzej Bolewski
- Marek Chruściel
- Wojciech Czerwiec
- Andrzej Majewski
- Mariusz Prezgot
- Jerzy Żyła

 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1.
 Gospodarka zasobami lokalowymi.
2.
 Kształtowania polityki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa czynszowego i socjalnego.
3.
 Opiniowania wysokości stawek czynszu regulowanego.
4.
 Współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi.
5.
 Opracowania zasad przydziału mieszkań komunalnych.
6.
 Oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy.
7.
 Proponowanie wyboru osób, z którymi umowy najmu winny być zawierane w pierwszej kolejności.
8.

 Rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez interesantów co do proponowanego wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.

 

 

KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ, OCHRONY RODZINY I ZDROWIA

 

Przewodnicząca:  Kazimiera Bednarska     

                   

Wiceprzewodnicząca:  Mariola Stępień

 

Członkowie:

- Wojciech Czerwiec
- Ewa Gracz
- Andrzej Majewski

                                                                                                                        

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Placówek służby zdrowia i pomocy społecznej.
2. Stanu sanitarno-higienicznego miasta.
3. Profilaktyka uzależnień.
4. Ochrona zdrowotna.
5. Poradnictwo, pomoc socjalna i wychowawcza rodzinie.
6. Opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi.
7. Współdziałanie z Caritas D.S., DPS, ruchem AA, ośrodkami terapii zajęciowej.
 

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, TURYSTYKI
I PROMOCJI MIASTA


Przewodniczący: Janusz Poński

 

Wiceprzewodniczący: Tomasz Malinowski

 

Członkowie:


- Wojciech Czerwiec
- Agnieszka Frańczak-Szczepanek
- Andrzej Majewski
- Mariusz Prezgot

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1. Tworzenia i opiniowania planów przedsięwzięć gospodarczych.

2. Tworzenia i opiniowania długo- i średniookresowych prognoz 
    
i  programów  rozwoju miasta.

3. Analiz potencjału gospodarczego.
4. Promocji miasta i polityki informacyjnej.
5. Rozwoju turystyki.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący:  Sylwester Łatka

Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Frańczak-Szczepanek

 

Członkowie:

- Kazimiera Bednarska
- Andrzej Bolewski
- Marek Chruściel
- Renata Kraska
- Andrzej Lebida
- Janusz Poński
- Mariusz Prezgot
- Marek Strugała
- Marcin Świerkula

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta.

(tekst Statutu Miasta w katalogu "Prawo Lokalne").

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

Przewodnicząca: Renata Kraska 

 

Zastępca Przewodniczącego - Sylwester Łatka                                              

Członkowie:

- Kazimiera Bednarska
- Janusz Poński


 

 KOMISJA STATUTOWA (doraźna)

 

Członkowie:

- Wojciech Czerwiec
- Andrzej Lebida
- Renata Kraska
- Janusz Poński
- Jacek Dybus
- Robert Kurosz

 

Przedmiotem działania Komisji jest opracowanie nowego
Statutu Miasta Sandomierza

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 31.08.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 11:44. Odsłon 16758, Wersja 236ikona drukuj
Wersja : lewy  225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 
Początek strony