Gospodarka Gruntami i Rolnictwo

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych.
Tryb postępowania: cywilno – prawny.
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Gruntami Rolnictwa, pokój 105
Plac Poniatowskiego 1; tel. (15) 8154 - 145
godziny pracy:  poniedziałek – piątek; 8.00-16.00

1. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
a) Wniosek o sprzedaż nieruchomości
- dane osobowe wnioskodawcy, adres zamieszkania,
- dane dotyczące nieruchomości ( nr ewidencyjny działki, powierzchnia, miejsce położenia),
- uzasadnienie ( określenie celu zakupu nieruchomości).

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o sprzedaż nieruchomości składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3.
Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

Czas załatwienia:
Od złożenia wniosku około 2 miesiące (nie wliczając okresu wykonania dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości oraz uzyskania uchwały Rady Miasta).

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych.
b) Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
- dane osobowe wnioskodawcy, adres zamieszkania
- dane dotyczące lokalu
- tytuł prawny do lokalu.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3.
Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

Czas załatwienia:
Od złożenia kompletnego wniosku około 2 miesiące ( nie wliczając okresu wykonania wyceny przez rzeczoznawcę ). 

Rozgraniczenia nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, pok. 104
Plac Poniatowskiego 1
tel. (15) 8154 - 122
godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

I. Wszczęcie postępowania na wniosek stron lub z urzędu.

a) wniosek o rozgraniczenie nieruchomości:
- dane osobowe wnioskodawcy, adres zamieszkania
- dane dotyczące rozgraniczanych nieruchomości ( nr ewid. działek, pow. miejsce położenia)
- tytuły własności
- uzasadnienie.

Sposób załatwienia sprawy:
Burmistrz upoważnia geodetę uprawnionego do wykonania czynności rozgraniczenia.
Po wykonaniu czynności – wydaje decyzję lub przekazuje sprawę sądowi.
Wniosek o sprzedaż nieruchomości składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3.
Wniosek zwolniony z opłaty sądowej.

Czas załatwienia sprawy:
Od złożenia wniosku około 2 miesiące ( nie wliczając czasu wykonania czynności rozgraniczenia przez Geodetę).  

Ustalanie i pobieranie opłat z tytułu użytkowania wieczystego
i trwałego zarządu

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, pok. 105
Plac Poniatowskiego 1
tel. (15) 8154 - 188, (15) 8154 - 145
godziny pracy:  poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

1. pobieranie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod budownictwem jednorodzinnym
i garażami, pod działalnością usługową ( osoby fizyczne i prawne), pod budownictwem wielorodzinnym ( ułamkowa część gruntu pod budynkiem ).
2. Podwyższanie stawek procentowych opłat rocznych oraz ich aktualizacja
3. Prowadzenie spraw z zakresu trwałego zarządu nieruchomości.

Wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizyczny w prawo własności, naliczanie opłat za przekształcenie, wydawanie zaświadczeń o spłacie hipoteki przymusowej.

 

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia  [pobierz]

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty  [pobierz]

 

Nabywanie terenów na rzecz Gminy Sandomierz

Tryb postępowania: cywilno – prawny

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Pl. Poniatowskiego 1, pokój 105,
tel. (15) 8154 - 188.
godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8.00 – 16.00

Opis zadania:
- ustalenie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do wykupu,
- przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta,
- wyceny nieruchomości,
- negocjacje z właścicielami w sprawie nabycia gruntów,
- przygotowanie dokumentów do zawarcia umów notarialnych i związana z tymi czynnościami bieżąca korespondencja z petentami.

Sposób załatwienia sprawy:
wniosek oraz korespondencję składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego Czas załatwiania sprawy:
około dwa miesiące –nie licząc okresu niezbędnego do skompletowania dokumentacji geodezyjnej, operatu wyceny oraz uzyskania uchwały Rady Miasta.

Regulacja spraw związanych z uwłaszczeniem osób prawnych
i osób fizycznych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Tryb postępowania: cywilno – prawny.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. Pl. Poniatowskiego 1, pok. 105, I piętro.
tel. (15) 8154 - 188

godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00-16.00


Opis zadania:
- rozpatrywanie wniosków:
- ocena złożonych dokumentów;
- przygotowanie uchwał Rady Miasta;
- protokołów rokowań;
- wyceny nieruchomości;
- przygotowanie dokumentów do zawarcia umów notarialnych.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego

Czas załatwiania sprawy:
około dwa miesiące –nie licząc okresu niezbędnego do skompletowania dokumentacji geodezyjnej,
operatu wyceny oraz uzyskania uchwały Rady Miasta.

Zawarcie umowy dzierżawy, użyczenia gruntów i nieruchomości gm. Sandomierz na cele usługowo-handlowe ( w tym o rekreacyjno – sportowe) oraz pod obiektami o charakterze tymczasowym bez lokalizacji namiotów cyrkowych i organizacji imprez artystyczno – komercyjnych.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
pl. Poniatowskiego 1 pok. Nr 104,
tel. (15) 8154 - 124.
godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

Nie ma formularzy wniosków Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o zawarcie umowy dzierżawy adresowany do Burmistrza Miasta Sandomierza, określający:
a) w części podmiotowej: dane dotyczące przedsiębiorcy – strony umowy jak: wypis z rejestru działalności gospodarczej lub ewidencji działalności gospodarczej – gdy zachodzi taka potrzeba, nr NIP, PESEL lub nr dowodu osobistego, dane zawarte w dowodzie osobistym, kontakt telefoniczny,
b) w części przedmiotowej: lokalizacja planowanej inwestycji, oznaczenie na mapie sytuacyjno-wysokościowej z określeniem miar dot. pow. zabudowy w wypadku obiektu budowlanego jak też określenie powierzchni niezbędnego gruntu. W wypadku terenów zainwestowanych lub przeznaczonych na inwestycje oraz strefach ochrony konserwatorskiej, itp. – ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i projekt zagospodarowania uzgodniony przez ZUD, itp. – projekt, który będzie przedkładany w celu uzyskania pozwolenia na budowę, określenie okresu umowy.
c) w wypadku wniosku dotyczącego zawarcia umowy po sprzedaży nakładów na dzierżawie: dane obu stron umowy – jak w lit. a  umowa sprzedaży oraz dowód dokonania opłaty podatku od czynności cywilno-prawnej.

Sposób załatwienia sprawy:
Przedłożenie umowy do podpisu stronie, fizyczne wydanie gruntu – strona ma obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości w celu ustalenia własnoręczności podpisu.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki – w zależności od okresu w jakim zostaną uzyskane niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje, inne akty administracyjne lub umowy cywilno-prawne, rozstrzygnięcia przetargów zajęcia stosownego stanowiska Rady Miasta Sandomierza w drodze uchwały, itp. Tryb załatwienia sprawy nie jest oparty o przepisy kpa – załatwienie sprawy polega na zawarciu odpowiedniej umowy cywilno – prawnej opartej o przepisy k.c. jak też uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XXXV/231/96 z dnia 30.05.1996r w sprawie zasad wydzierżawienia gruntów gm. Sandomierz. Wszystkie sprawy dzierżawców, dotyczące realizacji zawartych umów wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym – wymóg wynika m.in. z ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wydanie zaświadczeń, zawiadomień, informacji o numerze porządkowym nieruchomości oraz budynków, jak też z zakresu nazewnictwa ulic.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
pl. Poniatowskiego 1 pok. Nr 104,
tel. (15) 8154 - 124.
godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

Ustalenie numeru porządkowego

1. Opis procedury

Aby otrzymać numer porządkowy budynku należy:

• Wypełnić i złożyć w wniosek o ustalenie numeru porządkowego na nieruchomość wraz z załącznikiem ujętym w formularzu wniosku,

• Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta: przy wejściu głównym do budynku przy Pl. Poniatowskiego 3.

 

2. Forma załatwienia:

• Pisemne zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego

• Jednostka odpowiedzialna – Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, pok. 104 tel. 15 8154 - 124.

 

3. Podstawa prawna:

1. Art. 47a pkt 2 i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz.125)

3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

5. Uchwała XIII/134/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza /Dz.U.W.Ś.2012.421/

 

4. Termin odpowiedzi:

Wydanie stosownego zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

 

5. Tryb odwoławczy:

Na zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nie służy odwołanie oraz zażalenie.

 

6. Wymagane dokumenty:
W przypadku zawiadomienia - załącznikiem może być: kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału w skali nie mniejszej niż 1:1 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 

7. Opłaty:

1. Opłata skarbowa:

• od zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,

• od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt nadania numeru porządkowego nieruchomości należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu lub na konto Banku Spółdzielczego w Sandomierzu 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006

 

8. Uwagi

1. O ustalenie numeru porządkowego wystąpić może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.

2. Jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę- niezbędne jest pełnomocnictwo.

 

Formularz wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku  [pobierz]

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o nr porządkowym nieruchomości/budynku  [pobierz]

 

Podziały nieruchomości
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pl. Poniatowskiego 1, pokój 104
Tel. (15) 8154 - 122

godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00-16.00


Wymagane dokumenty:
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości, wraz z załącznikami:
- projekt podziału nieruchomości,
- wypis z ewidencji gruntów,
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości /akt własności ziemi, akt notarialny, zaświadczenie
z księgi wieczystej/.

Opis zadania:
- rozpatrywanie wniosków,
- wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Sposób załatwienia sprawy:
wniosek o zatwierdzenie projektu podziału składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /zwolniony od opłaty skarbowej/.

Czas załatwienia:
Od złożenia kompletnego wniosku - 1 miesiąc.

Ustalenie odszkodowania za grunty przejęte w wyniku podziału
pod drogi gminne

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pl. Poniatowskiego 1, pok.104
Tel. (0-15) 8154 - 122

godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

Opis zadania:
- rozpatrywanie wniosków,
- wyceny nieruchomości,
- negocjacje z wnioskodawcą w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania,
- zawarcie porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowania.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o wypłacenie odszkodowania składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /zwolniony z opłaty skarbowej/.

Czas załatwienia sprawy:
Od złożenia wniosku - ok. 2 miesiące /nie licząc okresu wykonania wyceny nieruchomości/.

Zaliczenie okresu  pracy w gospodarstwie rolnym rodziców
lub teściów do pracowniczego stażu pracy.

Miejsce załatwienia sprawy:     
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pl. Poniatowskiego 1, pokój 104
Tel. (0-15) 8154 - 187

godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00-16.00
  
Wymagane dokumenty:      
Wniosek o przesłuchanie świadków na okoliczność pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów. 
Zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy uzależnione jest od spełnienia  łącznie trzech warunków:
- faktycznej pracy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów.
- objęcia jednego z tych gospodarstw jako właściciel gruntu, posiadacz samoistny, posiadacz zależny/ dokument własności ziemi,  postanowienie sądowe stwierdzające prawa do spadku po rodzicach, umowa dzierżawy/
- rozpoczęcia jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem /minimalne normy obszarowe dla gospodarstw rolnych wynosiły w okresie:
od 28.11.1964 do 31.XII 1971 r. – 0,2 ha
od 1.01.1972 do 30.06.1989 r-0,5 ha
od 1.07.1089 r do 30.09.1990 r- 1 ha fizyczny
od 1.09.1990 r  musi przekraczać 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy

Opis zadania:
- rozpatrywanie wniosku  wraz z określeniem terminu przesłuchania świadków /dzień ,miesiąc, godzina/
- przesłuchanie świadków, poświadczenie podpisów/ opłata skarbowa 9 zł od każdego poświadczenia   własnoręczności podpisu/

Sposób załatwienia sprawy:
wniosek o przesłuchanie świadków składa się  w sekretariacie Urzędu  Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3.

Czas załatwienia sprawy:
Od złożenia wniosku – 14 dni.

Przyjmowanie zgłoszeń  o wystąpieniu organizmów szkodliwych
w uprawach roślin

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Pl. Poniatowskiego 1, pok.104
Tel. (0-15) 8154 - 187

godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00-16.00
- przyjęcie zgłoszenia określającego miejsce , właściciela gruntu na którym wystąpiło zagrożenie
- oględziny w terenie
- zgłoszenie o wystąpieniu choroby inspekcji ochrony roślin
- wywieszenie ogłoszenia o wystąpieniu choroby na tablicy ogłoszeń.

Sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenie o wystąpieniu choroby składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /zwolniony z opłaty skarbowej/, lub do protokołu w pokoju nr 104 w budynku przy Placu Poniatowskiego 1.

Czas załatwienia sprawy:
Od złożenia zgłoszenia niezwłocznie.

Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu  lub wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt gospodarskich.

 

DRUK do pobrania- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [pobierz]

Zwrot podatku akcyzowego:
Miejsce załatwienia Sprawy: Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, pok. 104
Plac Poniatowskiego 1 tel. (15) 8154 - 187
godziny pracy: poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do pobrania [ pobierz ]

 

Wyrażenie zgody na umieszczenie nowego/modernizacja istniejącego urządzenia
infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność
Gminy Sandomierz poza pasem drogowym:

Miejsce załatwienia Sprawy: Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, pok. 104
Plac Poniatowskiego 1 tel. (15) 8154 - 124
godziny pracy: poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Zarządzenie Burmistrza dotyczące stawek opłaty za czasowe ograniczenie możliwości korzystania
z nieruchomości w związku z umieszczeniem nowego urządzenia infrastruktury technicznej na nieruchomości ach stanowiących własność Gminy Sandomierz   [pobierz]

Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie nowego/modernizacja istniejącego urządzenia
infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sandomierz
poza pasem drogowym   [pobierz]

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 03.06.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 10:27. Odsłon 7648, Wersja 43ikona drukuj
Wersja : lewy  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Początek strony