Wykonanie budżetu za rok 2012

SPRAWOZDANIA  FINANSOWE  NA  KONIEC  ROKU  2012

1. Roczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012  [pobierz] 

2. Roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012  [pobierz] 

3. Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku  [pobierz]  

4. Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012  [pobierz]  

5. Roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2012 roku [pobierz]  

6. Roczne sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych JST na koniec 2012 roku  [pobierz]   

7. Roczne sprawozdanie uzupełniające Rb-UN o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 2012 roku  [pobierz]     

8. Roczne sprawozdanie uzupełniające Rb-UZ o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2012 roku  [pobierz]  

9. Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku  [pobierz]  

10. Sprawozdanie SG-01 - środki trwałe za rok 2012 - wraz z załącznikami  [pobierz folder] 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.02.2013 11:38
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.02.2013 11:38. Odsłon 1693, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony