Sprawy Obywatelskie

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Naczelnik Wydziału – mgr Aneta Przyłucka

Siedziba Pl. Poniatowskiego 3, pok. 22 (I piętro)

Tel. kontaktowy 15 8154 - 152,

ewidencja ludności: 15 8154 - 113, 15 8154 - 142; dowody osobiste: 15 8154 - 114

 

Załatwiane sprawy:

-        zameldowanie na pobyt stały,

-        zameldowanie na pobyt czasowy,

-        wymeldowanie z pobytu stałego,

-        wymeldowanie z pobytu czasowego,

-        zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

-        zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

-        zameldowanie i wymeldowanie cudzoziemców,

-        wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego w drodze decyzji administracyjnej,

-        zameldowanie na pobyt stały bądź czasowy w drodze decyzji administracyjnej,

-        udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców,

-        wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu z rejestru mieszkańców Sandomierza,

-        poświadczenie pozostawania przy życiu dla celów emerytalnych,

-        potwierdzenie zameldowania pod wskazanym adresem dla osób ubiegających się
o przyznanie lokalu komunalnego lub socjalnego,

-        wydawanie zezwolenia na przeprowadzanie imprezy masowej,

-        przyjmowanie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym na terenie Sandomierza,

-        przyjmowanie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców i wydanie decyzji w tej sprawie,

-        przyjmowanie wniosku o dopisanie do spisu wyborców,

-        wydawanie zaświadczenia o prawie do głosowania,

-        nadawanie numeru PESEL obywatelowi polskiemu zamieszkującemu  w kraju, który tego numeru nie posiada,

-        nadawanie numeru PESEL obywatelowi polskiemu zamieszkującemu poza granicami kraju w związku z ubieganiem się o dowód osobisty,

-        nadawanie numeru PESEL cudzoziemcowi mającemu stała formę pobytu w RP,

-        nadawanie numeru PESEL członkowi rodziny cudzoziemca posiadającemu status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

-        nadawanie numeru PESEL osobie zobowiązanej do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów,

-        przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

-        wydawanie dowodów osobistych,

-        udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych,

-        udostępnianie dokumentacji  związanej z dowodami osobistymi,

-        przyjmowanie wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydanie decyzji                    w tej sprawie,

-        przyjmowanie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny i wydawanie wyprodukowanych kart.

 

Ponadto Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia prowadzi:

– sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony – prowadzenie kwalifikacji wojskowej osób podlegających kwalifikacji; prowadzenie akcji kurierskiej;

– sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i innym patologiom społecznym – bezpośrednia współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami, świetlicami środowiskowymi, Poradnią Terapii Uzależnień itp.;

– sprawy związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;

– sprawy związane z ochroną i promocją zdrowia;

– sprawy związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych;

 

UWAGA!!!
Szczegółowe opisy sposobu załatwiania poszczególnych spraw znajdują się w katalogu

"MOJA SPRAWA". 

 

Formularze niezbędne do załatwienia poszczególnych spraw można otrzymać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - budynek Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy Pl. Poniatowskiego 3, pokój nr 22 (I piętro), w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz  w katalogu "MOJA SPRAWA".

 

Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 04.12.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.12.2017 8:15. Odsłon 9299, Wersja 27ikona drukuj
Wersja : lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Początek strony