Zgłoszenie zgonu

 Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 1 (II piętro)

tel. (15) 8154 - 223, (15) 8154 - 224, (15) 8154 - 225

 

godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 -17.00

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 14.30

sobota: 8.00 – 12.00    

 

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.  

 

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu (jest to dokument medyczny potwierdzający zgon który otrzymuje osoba uprawniona do pochówku) w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu. Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749 i 1250). Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu. Zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego. Zarejestrowanie zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrach państwowych spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej

 

Opłaty:

 

Osobie zgłaszającej zdarzenie jest wydawany z urzędu odpis skrócony aktu zgonu w jednym egzemplarzu.

 

Opłata skarbowa od każdego następnego odpisu skróconego wynosi 22 zł, a odpisu zupełnego 33 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Nr  79 9429 0004 2001 0000 1300 0040

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)  

Informacja zatwierdzona przez Leszek Komenda dnia 26.02.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2019 8:52. Odsłon 2533, Wersja 18ikona drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony