Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 1 - Ratusz (II piętro)

tel. (15) 8154 - 223, (15) 8154 - 224, (15) 8154 – 225, (15) 8154-184

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 17.00

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 14.30      

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnemu (dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

W przypadku ubiegania się o dokument przez osobę, która posiada interes prawny do wniosku należy przedstawić  dokument stwierdzający uprawnienie do otrzymania odpisu  

 

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego - stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych.  

 

Wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku - jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Sandomierzu).

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.  

 

Opłaty:

Opłata skarbowa od wydania:

- odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,

- odpisu zupełnego - 33,00 zł.  

 

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Nr  79 9429 0004 2001 0000 1300 0040    

 

Złożenie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP 

 

Istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  przez internet. Można to zrobić nie wychodząc z domu, w dowolnym wybranym przez siebie czasie i miejscu.

 

Jest to możliwe dzięki udostępnieniu tej usługi na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Odpis aktu stanu cywilnego w formie dokumentu papierowego, przy podaniach wniesionych za pośrednictwem profilu zaufanego doręczany jest wnioskodawcy bezpośrednio na adres zamieszkania.  Jednak, chcąc złożyć wniosek używając elektronicznej skrzynki podawczej, trzeba mieć profil zaufany na ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Profil Zaufany można założyć w poniższych serwisach bankowych:

· PKO BP, 

· ING Bank Śląski, 

· Bank Millennium,

· Inteligo,

· Bank Pekao. 

· mBank

· BZWBK 

· Alior Bank

· oraz w serwisie Envelo.

 

Zakładanie profilu zaufanego przez bankowość elektroniczną jest bardzo proste (szczegółowe informacje znajdują się stronach internetowych poszczególnych banków).

 

Jeśli nie masz dostępu do bankowości elektronicznej, Profil Zaufany można również założyć poprzez serwis pz.gov.pl wybierając „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Profil założony  w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości w jednym z wybranych punktów potwierdzających.

 

Wypełniając formularz wnioskodawca wskazuje, jaki rodzaj odpisu ma zostać przygotowany (skrócony, zupełny), sposób jego doręczenia, oraz formę sporządzenia odpisu (papierowa lub elektroniczna).

 

Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej.

 

Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest wnioskodawcy na jego skrzynkę na platformie ePUAP. 

 

Odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicznego, czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumentu - dlatego może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego. W przypadku wydrukowania takiego odpisu na własnej drukarce traci on walor dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być taki wydruk (graficzne odwzorowanie) np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej. Nie można posługiwać się (wprowadzać do obrotu prawnego) wydrukowanym odwzorowaniem graficznym tego dokumentu.

 

W sytuacji, gdy wydanie odpisu podlega opłacie skarbowej do podania przesłanego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.    

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2018.2224 j.t. ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t. ze zm.)  

 

Załącznik -  wniosek o wydanie odpisu aktu  [pobierz]    

Informacja zatwierdzona przez Mariusz Kopeć dnia 16.03.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.03.2020 14:41. Odsłon 666, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony