Zagospodarowanie przestrzenne

 

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
ul. Opatowska 1
Naczelnik Wydziału: mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz
                 Tel.: (15) 81 54 139                

 

Pozostałe numery telefonów do Wydziału Urbanistyki i Architektury:
- (15) 81 54 138
- (15) 81 54 194
  - (15) 81 54 201  

 

Zakres działania Wydziału Urbanistyki i Architektury:  

1.  Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

2.  Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3.  Wydawanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.  Przeniesienie wydanej decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby przyjmującej wszystkie warunki wydanej decyzji

5. Wydawanie postanowień w sprawie zaopiniowania zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6.  Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza.

8.  Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji

9.  Wydawanie decyzji o jednorazowych opłatach za wzrost wartości nieruchomości spowodowany zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tzw. „opłat planistycznych”.  

 

Formularze wniosków do pobrania:  

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  [pobierz wniosek]

2.  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby  [pobierz]  

3.  Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości  [pobierz]

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  [pobierz]

5.  Wniosek o wypis i wyrys z planu lub ze studium  [pobierz]  

6.  Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym na obszarze rewitalizacji  [pobierz]  

 

UWAGA:  

Szczegółowe opisy sposobu załatwiania poszczególnych spraw znajdują się w katalogu "MOJA SPRAWA". 

Formularze niezbędne do załatwienia poszczególnych spraw można również otrzymać w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury, ul. Opatowska 1a (wejście od ul. Oleśnickich) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 (parter).  

Informacja zatwierdzona przez Piotr Paszkiewicz dnia 06.03.2020 0:00
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.08.2020 11:06. Odsłon 6072, Wersja 20ikona drukuj
Wersja : lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Początek strony