Wniosek o nadanie medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal za Długoletnie Pożycie  Małżeńskie jest przyznawany osobom, które przeżyły  50 lat  lub więcej  
w jednym związku małżeńskim.
Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać Jubilaci  lub  – za Ich zgodą - członkowie rodzin
(dzieci, wnuki, rodzeństwo).
Jubilaci  muszą być  zameldowani na  pobyt stały  na terenie Sandomierza.

Wniosek   o przyznanie w/w  Medalu należy:
- Wypełnić czytelnie podając, między innymi, miejsce zawarcia związku małżeńskiego.
- Złożyć osobiście lub listownie  do dnia 31 marca   w roku kalendarzowym,  
w którym przypada   w/w jubileusz,  pod adresem:

Urząd Stanu Cywilnego
Ul.Rynek 1
27-600 Sandomierz

Urząd Stanu Cywilnego,   po uprzednim  ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa,  
projekt wniosku zawierającego wykaz  Jubilatów , przekazuje do Wojewody Świętokrzyskiego,
jako organu  wnioskującego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń.
O nadaniu  Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilaci zostaną powiadomieni  listownie
przez  Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej.
Po przekazaniu przez  Świętokrzyski  Urząd   Wojewódzki  odznaczeń
i legitymacji  Burmistrz Miasta Sandomierza  powiadomi Jubilatów  o terminie   uroczystości  
wręczenia  Medali  Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j.Dz.U.2019.25 ze zm.)


Wniosek - do pobrania  [pobierz wniosek z informacją RODO]

Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 28.02.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.02.2020 9:41. Odsłon 696, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony