Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy


Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu  od daty przybycia do tego miejsca.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Dokumenty wymagane do zameldowania:

 

- Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania (do wglądu),

 

- Wypełniony formularz zgłoszenia na pobyt stały lub czasowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia,

 

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być  w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu  lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. 

 

Zgodnie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 września 2010 roku o ewidencji ludności za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (w tym dziecko do ukończenia 18 roku życia) lub osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Zasady zameldowania cudzoziemców na terytorium RP znajdują się w zakładce: „Zameldowanie cudzoziemców”.

 

 

W przypadku zgłoszenia zameldowania lub wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo należy przedstawić:

- Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

- Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika (do wglądu).

 

Miejsce złożenia dokumentów:  

Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Pl. Poniatowskiego 3, pok.
Nr 22

 

Opłaty:  

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz. 

 

Termin i sposób załatwienia:  

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu stosownego formularza meldunkowego.
 
Podstawa prawna:  - Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.).- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2017.2411),- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Brak

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Tel. kontaktowy: 15/ 8154 - 142


Pliki do pobrania:

Zgłoszenie pobytu stałego         [pobierz]

Zgłoszenie pobytu czasowego  [pobierz]

 

 

Informacja zatwierdzona przez Agnieszka Kogut dnia 01.07.2020 0:00
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 08.09.2020 12:47. Odsłon 2234, Wersja 18ikona drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony