Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

I. CUW- Forma prawna, podstawy prawne:

 

Centrum Usług Wspólnych powołane jest w celu zapewnienia obsługi ekonomiczno - administracyjnej
i finansowo - księgowej szkół, przedszkoli dla których Gmina Miejska Sandomierz
jest organem prowadzącym i żłobków, oraz finansowo - księgową i ekonomiczno - administracyjną
tj. kadry, płace, obsługa informatyczna, prawna oraz z zakresu zamówień publicznych, BHP i p. poż.
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Świetlicy Środowiskowej
oraz zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Sandomierz pod nazwą "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy".

 

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu obejmuje swoją działalnością następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Okrzei 6;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Mickiewicza 9;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Flisaków 30;
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Mickiewicza 39;
5. Przedszkole Samorządowe Nr 1 przy ul. Okrzei 8;

6. Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Parkowej 4
7. Przedszkole Samorządowe Nr 3 przy ul. Słowackiego 9;
8. Przedszkole Samorządowe Nr 5 przy ul. Portowej 28;
9. Przedszkole Samorządowe Nr 6 przy ul. T. Króla 3;
10. Przedszkole Samorządowe Nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5;
11. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 przy ul. Portowej 28;
12. Świetlica Środowiskowa przy ul. Słowackiego 15;
13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Koseły 3a;
14. Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy przy ul. Przemysłowej 2.

 

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Sandomierz
nieposiadającą osobowości prawnej.

 

Uchwała Rady Miasta o utworzeniu CUW:
Nr XXXIII/396/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz"
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz
"Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu". [pobierz]

 

II. Dane adresowe:

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANDOMIERZU
Ul. Leona Cieśli 2, 27-600 Sandomierz
Strona internetowa: www.cuw.sandomierz.eu
telefon 15 644-56-80 fax. 15 644-56-90
e-mail: sekretariat@cuw.sandomierz.eu
NIP: 864-184-56-98
REGON: 260036380

 

III. Przyjmowanie i załatwianie spraw:
w godzinach pracy Centrum od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00.

 

IV. Kierownictwo:
Dyrektor - TAMARA SOCHA - wykształcenie wyższe - e-mail: tamara.socha@cuw.sandomierz.eu
Główna Księgowa - BARBARA CZECH - wykształcenie wyższe - mail: barbara.czech@cuw.sandomierz.eu

V. Do podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektora Centrum należy:

1. ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Centrum, a w szczególności określanie obowiązków,
2. uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,
3. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników Centrum,
4. wydawanie zarządzeń i regulacji określających działalność Centrum,
5. określanie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji,
6. ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Centrum,
7. zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
8. samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
9. współpraca z Dyrektorami obsługiwanych jednostek,
10. akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu,
11. podejmowanie decyzji w ramach przekazanych pełnomocnictw i upoważnień przez Burmistrza Miasta Sandomierza.
12. nadzór nad działalnością Placówek Oświatowych w zakresie oświaty i wychowania oraz Żłobka.

 

VI. Centrum wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych i Centrum w zakresie:

 

1) Rachunkowości i sprawozdawczości:
a) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy
zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
b) sporządzanie sprawozdań finansowych,
c) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji
przewidzianej ustawą,
d) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek
określonych w § 2 oraz Centrum,
e) prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych Centrum,
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

 

2) Finansowo - księgowej:
a) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach objętych obsługą Centrum,
b) prowadzenia obsługi rachunków bankowych,
c) zgłaszania i wyrejestrowywania z ZUS pracowników jednostek obsługiwanych,
d) sporządzania list wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy i dokonywanie ich wypłat,
e) naliczania i odprowadzania należnych świadczeń na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Urzędu Skarbowego,
f) ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
g) rozliczania finansowego realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków zewnętrznych
   (unijnych, państwowych i innych),
h) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,
i) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
   oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach obsługiwanych,
j) rozliczanie finansowe dowozów uczniów do szkół,
k) obsługa finansowo-księgowa opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz opłaty stałej w żłobkach,
l) obsługa finansowo - księgowa opłat za wyżywienie w Placówkach Oświatowo - Wychowawczych wymienionych.

 

3) Administracyjnym:
a) współpraca z Dyrektorami gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków w zakresie
wykonania zadań oświatowo - opiekuńczych,
b) współpraca z Dyrektorami Świetlicy Środowiskowej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Sandomierz pod nazwą "Targowiska Miejskie
samorządowy zakład budżetowy" oraz innych jednostek dla których Gmina Miejska
Sandomierz jest organem prowadzącym w zakresie obsługi finansowo - księgowej,
c) współpraca ze Skarbnikiem Miasta Sandomierza w zakresie realizacji budżetu Miasta
Sandomierza w części dotyczącej finansowania obsługiwanych jednostek oraz Centrum,
d) prowadzenie obsługi kadrowej pracowników obsługiwanych jednostek oraz Centrum
z wyłączeniem Placówek Oświatowo - Wychowawczych,
e) opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych,
w zakresie dotyczącym obsługiwanych jednostek, a także organizowanie prawidłowego wykonania
zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach finansowych,
f) prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników jednostek
g) obsługa wypłat stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych oraz wyprawek szkolnych dla uczniów,
h) udzielanie i rozliczanie zaliczek stałych udzielanych na bieżące potrzeby jednostek
i) rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników obsługiwanych jednostek i Centrum,
j) archiwizowanie dokumentacji wytworzonej przez Centrum.

 

VII. Działalność Centrum Usług Wspólnych w zakresie obsługi jednostek wymienionych
w § 2 ust. 4 pkt 1-12 Statutu obejmuje:

1) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymywaniem i likwidowaniem gimnazjów,
szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków,
2) realizacja polityki oświatowej na terenie miasta oraz podstawowych kierunków rozwoju szkół
i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
3) ustalanie planów sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
4) ustalanie wskaźników i zasad organizacji szkół, przedszkoli i żłobków, uwzględniających ilość oddziałów,
liczebności uczniów w oddziałach, zakresu zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza minimum programowe
oraz strukturę i limity zatrudniania nauczycieli i pracowników obsługi i administracji,
5) przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych żłobków, przedszkoli i szkół na dany rok szkolny,
6) prowadzenie spraw związanych z realizowaniem obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież,
7) przyznawanie i rejestrowanie nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych,
8) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych,
prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu dzieci do szkół,
9) prowadzenie spraw związanych z procedurą powoływania i odwoływania Dyrektorów przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów i żłobków,
10) wnioskowanie o zmianę wynagrodzenia i dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej Miejskich Placówek Oświatowych
i opiekuńczo - wychowawczych oraz prowadzenie spraw kadrowych kadry kierowniczej tych placówek,
11) wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla Dyrektorów Placówek,
12) współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie oceny pracy Dyrektorów,
13) zapewnienie warunków dla doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
14) opracowywanie zbiorczego projektu budżetu szkół, przedszkoli i żłobków,
15) wnioskowanie o ustalanie wysokości odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach,
16) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów zatrudniania pracowników młodocianych,
17) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej i współpraca w tym zakresie z Kuratorium
Oświaty,
18) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
19) wykonywanie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
20) w zakresie ewakuacji ludności: przygotowanie i realizowanie przyjęcia ewakuowanej ludności w Placówkach,
21) współpraca w organizowaniu współzawodnictwa sportowego pomiędzy Placówkami Oświatowymi miasta,
22) prowadzenie Ewidencji Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych i Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych
oraz współpraca z organami prowadzącymi Placówki Niepubliczne w zakresie ewidencji uczniów,
przyznawania i rozliczania dotacji tych placówek.

 

VIII. Działalność Centrum Usług Wspólnych w zakresie obsługi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Świetlicy Środowiskowej i zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Sandomierz pod nazwą
"Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" obejmuje:

1) Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej;
2) Prowadzenie obsługi kadrowej i płacowej jednostek obsługiwanych (przygotowywanie projektów dokumentów
dot. nawiązania, zmiany, rozwiązania stosunku pracy, umów cywilno - prawnych,
z ustaleniem wynagrodzeń, dodatków, nagród, kar porządkowych i innych świadczeń przysługujących pracownikom,
odprowadzanie składek, sprawy emerytalno - rentowe, prowadzenie stosownych ewidencji
związanych ze stosunkiem pracy) na podstawie dokumentów złożonych przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3) Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej funduszu świadczeń socjalnych i kasy zapomogowo - pożyczkowej
dla pracowników jednostek obsługiwanych.
4) Przygotowywanie projektów dokumentów i obsługa procedury naboru na wolne stanowiska po przedstawieniu dokumentów
dot. charakterystyki stanowiska złożonego przez dyrektora jednostki obsługiwanej.
5) Prowadzenie dokumentacji związanych z przeglądami budynków i urządzeń.
6) Przygotowywanie i przeprowadzanie zakupów w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na rzecz jednostki obsługiwanej po przedstawieniu przez dyrektora jednostki obsługiwanej
szczegółowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7) Dostarczanie jednostkom obsługiwanym kompleksowej obsługi prawnej.
8) Zapewnienie kompleksowej obsługi informatycznej.
9) Zapewnienie realizacji zadań z zakresu służb bezpieczeństwa higieny pracy oraz p. poż.,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz jednostki obsługiwanej.
10) Archiwizowanie dokumentów wytworzonych przez Centrum Usług Wspólnych.


Informacja zatwierdzona przez Leszek Komenda dnia 11.09.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 11.09.2017 12:22. Odsłon 2925, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony