Inwestycje - Rok 2011

 

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
ul. Oleśnickiego  1 , Sandomierz,
tel. 0/15 644-01-28 , fax 0/15 644-68-21
Naczelnik Wydziału - mgr inż. Grzegorz Cież  
 .
Informacja o inwestycjach realizowanych przez
Wydział Techniczno – Inwestycyjny
w 2011 roku
.
.
  Zadania zakończone
1.   
 
 .
Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego wraz z wyposażeniem obiektu sportów wodnych
.
Zadanie realizowane było w ramach projektu  pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta-Bulwar Piłsudskiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu, Oś Priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.
.
   
   
   
 stan w 2006 roku  2011 rok
 .
Na terenie Bulwaru wybudowany został nowy, nowoczesny budynek sportów wodnych, powstała przystań  z wyposażeniem w kajaki, rowerki wodne i dla najmłodszych rowerki w formie łabędzi. Powstał  plac zabaw, miejsca do grilowania, stoły do gry w szachy, przestrzeń zagospodarowano alejkami, promenadą, zielenią oraz wyposażono w elementy małej architektury. Wybudowano nowe parkingi, drogi dojazdowe itp.  Zagospodarowany został teren o powierzchni ponad 6 ha. 
...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...
.
2..
 
  
.
Wzmocnienie zasobów dziedzictwa  kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza
.
 Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.Oś. Prirytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.
Przedmiotem zadania były prace budowlane, polegające na połączeniu terenów nadwiślańskich ze Starym Miastem oraz Parkiem Piszczele. Inwestycja objęła wykonanie następujących elementów: 
- budowę ciągów komunikacyjnych wraz z  robotami towarzyszącymi, o łącznej długości 0,817 km, w tym:
- ciąg pieszo - rowerowy od ul. Krakowskiej do Wąwozu Piszczele,
- ciąg pieszo - jezdny wzdłuż ul. Podwale Dolne,
- ciąg pieszy między ulicami Podwale Dolne - Tatarska,
- ciąg pieszy między ulicami Podwale Dolne - Podwale Górne,
- budowę parkingu u zbiegu ulic Podwale Górne i Podwale Dolne,
- wykonanie zagospodarowanie terenu u zbiegu ciągów pieszo - rowerowego, pieszo - jezdnego i pieszego jako Placu Spotkań „Rawelin”, składającego się z części komunikacyjnej (ciągi piesze, place i schody terenowe) oraz części „zielonej” (żywopłoty, nasadzenia kwiatowe, trawiaste zbocza, szpaler drzew), 
- budowę budynku szaletu miejskiego o konstrukcji żelbetowej monolitycznej wraz z przyłączami, 
- budowę sieci linii kablowych zasilania elektrycznego i oświetlenia terenu
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej , wodociągowej,
- regulację cieku wodnego,
- wykonanie elementów małej architektury takich jak ławki i kosze na śmieci oraz elementów nawiązujących do wydarzeń historycznych: „koszokopy”, kopie armat w skali 1:1,
- urządzenie projektowanej zieleni. 
   U wylotu ul. Podwale Dolne do ul. Podwale Górne wybudowano parking na 19 miejsc postojowych, w tym jedno na samochód osoby niepełnosprawnej. Po drugiej stronie ul. Podwale Górne powstał szalet miejski, ukryty w skarpie ziemnej, pomiędzy ulicą, a murem obronnym.
   Teren inwestycji objął w sumie powierzchnię około 5,2 ha.
  
 

 

 2008 rok

 2011 rok

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ... 

 

3. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2

.

4. Remont ulicy Powiśle -zniszczonej podczas powodzi w 2010r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 100%


5. Remont ul. Ostrówek - zniszczonej podczas powodzi w 2010r.
Zadanie dofinansowane  przez Wojewodę Świętokrzyskiego w wysokości 95%

.

6. Budowa  placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu "Radosna Szkoła"

. Zadanie dofinansowane przez Kuratorium Oświaty w wysokości 50%

.

   

7.Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w ramach programu „Radosna Szkoła"

Zadanie dofinansowane przez Kuratorium Oświaty w wysokości 50% wartości zadania

.

 .

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego  realizowanego w ramach programu "Moje Boisko- Orlik2012" przy ul. Baczyńskiego

Zadanie otrzymało dotację  z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

.

   
   

.

9.Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu
Zadanie objęło budowę  budynków socjalnych jednokondygnacyjnych cztero i dziewięciorodzinnego w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej wraz z infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi oraz miejscami postojowymi.
Kubatury budynków :  665,83 m3 oraz 1748,57 m3,
Podpisana została umowa z Wojewodą Świętokrzyskim na dotację  w wysokości 1.197.022 zł

.

10.Budowa ul. Kochanowskiego i ulic przyległych - zadanie współfinansowane przez Urząd Wojewódzki w ramach  Programu Wieloletniego pn." Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  2008-2011"
.

Opracowane projekty na:


1. Budowę małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3
2. Budowę ul. Lubelskiej
3. Przedszkole  Nr 5 przy ul. Portowej

4.. Budowa parkingów przy ul. Browarnej

 

Projekty w trakcie opracowania:
 

1. Budowa drogi lokalnej od drogi 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych
2. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu Prawobrzeżnym
Projekt obejmuje remont i przebudowę 12 ulic zniszczonych w czasie powodzi w 2010r. Zadanie obejmuje ulice: Baczyńskiego, Bosmańskiej, Flisaków, Hutniczej, Kryształowej, Mokrej, Piętaka, Portowej, Przemysłowej, Retmańskiej, Sieleckiej, Wielowiejskiej
Dofinansowanie w wysokości 17 mln zł  pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 03.01.2012 12:49
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 03.01.2012 12:49. Odsłon 2566, Wersja 63ikona drukuj
Wersja : lewy  53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
Początek strony