Rok 2020
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXVII/313/2020, Z dnia: 02.12.2020, Zmieniana: XXIII/255/2012

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2020 , wersja 1
Numer: XXVII/310/2020, Z dnia: 02.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2020 , wersja 1
Numer: XXVII/309/2020, Z dnia: 02.12.2020, Zmieniana: XV/177/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2020 , wersja 1
Numer: XXVII/311/2020, Z dnia: 02.12.2020, Zmieniana: XXIV/267/2016

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2020 , wersja 1
Numer: XXVII/307/2020, Z dnia: 02.12.2020, Zmieniana: XVII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2020 , wersja 1
Numer: XXVII/315/2020, Z dnia: 02.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2020 , wersja 1
Numer: XXVII/308/2020, Z dnia: 02.12.2020, Zmieniana: XVIII/208/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2020 , wersja 1
Numer: XXVII/312/2020, Z dnia: 02.12.2020, Zmieniana: XXIV/266/2016

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2020 , wersja 1
Numer: XXVII/314/2020, Z dnia: 02.12.2020, Zmieniana: XLIX/659/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/659/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/303/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana: XV/179/2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/306/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani R.P.-K.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/298/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana: XVII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/299/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana: XVIII/208/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/297/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/305/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2019/2020"
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/304/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/300/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Modernizacja dachu na sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu"
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/301/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana: X/125/2019

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2021-2024
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/296/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana: XXIII/274/2020

uchylająca uchwałę Nr XXIII/274/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z późniejszymi zmianami
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/295/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXVI/302/2020, Z dnia: 28.10.2020, Zmieniana: XXIII/278/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 28.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: XXV/293/2020, Z dnia: 15.10.2020, Zmieniana:  

Uchwała Nr XXV/293/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 16.10.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.10.2020 , wersja 1
Numer: XXV/294/2020, Z dnia: 15.10.2020, Zmieniana:  

Uchwała Nr XXV/294/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 16.10.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.10.2020 , wersja 1
Numer: XXV/292/2020, Z dnia: 15.10.2020, Zmieniana:  

Uchwała Nr XXV/292/2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 16.10.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.10.2020 , wersja 1
Numer: XXV/290/2020, Z dnia: 15.10.2020, Zmieniana:  

Uchwała Nr XXV/290/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 16.10.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.10.2020 , wersja 1
Numer: XXV/291/2020, Z dnia: 15.10.2020, Zmieniana:  

Uchwala Nr XXV/291/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 16.10.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.10.2020 , wersja 1
Numer: XXIV/285/2020, Z dnia: 23.09.2020, Zmieniana: XXIII/274/2020

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/274/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIV/284/2020, Z dnia: 23.09.2020, Zmieniana: XVII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIV/286/2020, Z dnia: 23.09.2020, Zmieniana: XVIII/208/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIV/287/2020, Z dnia: 23.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIV/283/2020, Z dnia: 23.09.2020, Zmieniana: XVIII/209/2020

uchylająca uchwałę Nr XVIII/209/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości Sandomierz, od km 0+000 do km 0+492"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIV/289/2020, Z dnia: 23.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIV/288/2020, Z dnia: 23.09.2020, Zmieniana: XII/98/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/278/2020, Z dnia: 26.08.2020, Zmieniana: VII/95/2019

w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/273/2020, Z dnia: 26.08.2020, Zmieniana: XVIII/208/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/272/2020, Z dnia: 26.08.2020, Zmieniana: XVII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/274/2020, Z dnia: 26.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/276/2020, Z dnia: 26.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/275/2020, Z dnia: 26.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/277/2020, Z dnia: 26.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu Miejskiego Stadionu Sportowego przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/282/2020, Z dnia: 26.08.2020, Zmieniana: II/3/2018

zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/281/2020, Z dnia: 26.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/280/2020, Z dnia: 26.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie petycji Pani R.S.* w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej")
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: XXIII/279/2020, Z dnia: 26.08.2020, Zmieniana: XVII/193/2020

zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: XXII/267/2020, Z dnia: 24.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 24.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2020 , wersja 1
Numer: XXII/270/2020, Z dnia: 24.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 24.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2020 , wersja 1
Numer: XXII/269/2020, Z dnia: 24.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 24.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2020 , wersja 1
Numer: XXII/271/2020, Z dnia: 24.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 24.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2020 , wersja 1
Numer: XXII/268/2020, Z dnia: 24.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2019 rok
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 24.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2020 , wersja 1
Numer: XXI/266/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana: XX/248/2020

w sprawie zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: XXI/265/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr LXVI/864/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: XXI/260/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana: XLVII/621/2017

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: XXI/259/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana: XXV/280/2016

w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: XXI/264/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: XXI/262/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana: XI/87/2007

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: XXI/257/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana: XVII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: XXI/261/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: XXI/258/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana: XX/193/2015

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: XXI/256/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana: XLI/419/2014

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: XXI/263/2020, Z dnia: 27.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: XX/250/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana: VIII/107/2019

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.05.2020 , wersja 1
Numer: XX/249/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana: IX/53/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.05.2020 , wersja 1
Numer: XX/252/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana: XLIX/656/2017

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.05.2020 , wersja 1
Numer: XX/254/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana: XVII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.05.2020 , wersja 1
Numer: XX/251/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana: XXXIV/422/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.05.2020 , wersja 1
Numer: XX/248/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  

w sprawie zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.05.2020 , wersja 1
Numer: XX/255/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  

w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.05.2020 , wersja 1
Numer: XX/253/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana: XXXIII/385/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.05.2020 , wersja 1
Numer: XIX/232/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana: XVII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/247/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/235/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2020 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/239/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana: X/133/2019

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/246/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/230/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani R.P.-K.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/236/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazw ulicom i placom w mieście Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/241/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana: XIII/164/2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/244/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/231/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana: XVII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/234/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/233/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana: XVIII/208/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/242/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana: II/3/2018

zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/243/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/240/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2020
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/245/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/238/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana: VI/60/2019

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/60/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Sandomierz od Powiatu Sandomierskiego zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XIX/237/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy mostowi w mieście Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/225/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2019
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/224/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/222/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana: XLVII/619/2017

w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/210/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Klasztorowi OO. Dominikanów
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/208/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana: IV/31/2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/217/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/212/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana: XV/180/2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/213/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/204/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana: XIX/192/2012

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/192/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej Uchwałą Nr XXI/212/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/229/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/209/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości Sandomierz, od km 0+000 do km 0+492"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/226/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażem podziemnym, wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. geod. 787/8 przy ulicy Okrzei w Sandomierzu (kategoria XIII i XVII)
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/223/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/58/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2019 rok.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/216/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/220/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana: XXVI/284/2013

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/227/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta Sandomierza za 2019 rok.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/214/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i spółdzielczego prawa do garażu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/219/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana: XXVIII/314/2013

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/221/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana: LIV/466/2010

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/207/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana: XVII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/228/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/211/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2019/2020
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/206/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana: XVII/190/2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/215/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/218/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego do 3 lat.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/205/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana: XXIX/321/2013

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/321/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z późniejszymi zmianami
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.03.2020 , wersja 1
Numer: XVII/199/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia trzeciej aktualizacji "Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/195/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana: XXXVII/450/2017

o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/192/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac obejmujących zabiegi sanitarno-pielęgnacyjno-zabezpieczające w obrębie korony drzewa gatunku lipa drobnolistna będącego pomnikiem przyrody wpisanym do świętokrzyskiego rejestru pomników przyrody pod nr 659 oraz jako element Zespołu Klasztornego Dominikanów w Sandomierzu wpisanego pod nr A.725 do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego w pozycji 6 jako lipy rosnące przed kościołem w miejscowości Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/194/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 2
Numer: XVII/198/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/196/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana: XXXIX/485/2017

o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty miejscowej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/203/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/190/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 2
Numer: XVII/193/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/200/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zgody Sandomierskiej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/201/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/189/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020- 2035
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/197/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana: XVI/186/2019

zmieniająca uchwałę nr XVI/186/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/202/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie skargi Pana P*
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: XVII/191/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Sandomierz na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 23.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.01.2020 , wersja 1
Strony:
Początek strony