Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

 

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców


Organy prowadzące rejestry mieszkańców, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej wydają zaświadczenie zawierające żądany odpis przetwarzanych danych dot. danej osoby.

 

Wymagane dokumenty:  

Pisemny wniosek osoby, której dane dotyczą ze wskazaniem jakiego rodzaju dane zaświadczenie powinno uwzględnić i informacją do jakiego celu jest ono potrzebne.
 
Miejsce złożenia dokumentów:  

Urząd Miejski w Sandomierzu, Biuro Obsługi Interesanta, Pl. Poniatowskiego 3. 


Opłaty:  

Opłata skarbowa za  zaświadczenie wynosi 17 zł. Powyższą opłatę wnosi się  w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz 

Zwolnione  z opłaty są zaświadczenia wydawane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:  

Termin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od daty wpływu podania.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.  
 
Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz.U.2019.1397 ze zm.),
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2018.1000),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2018.1044),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.). 

Tryb odwoławczy:  

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody  Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie  składa się w Biurze Obsługi Interesanta.
Od odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej. 

 

Tel. kontaktowy: 15 8154 - 142

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców (w języku polskim)  [pobierz]

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców (wielojęzycznego)  [pobierz]

 

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 22.04.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.04.2020 12:56. Odsłon 1906, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony