Mandat karny nałożony przez Straż Miejską - odroczenie zapłaty lub rozłożenie mandatu na raty

ZASTOSOWANIE  ULGI DOTYCZĄCEJ  MANDATU  KARNEGO KREDYTOWANEGO
NAŁOŻONEGO  PRZEZ  STRAŻ  MIEJSKĄ
 

 

1.    PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 64 ust.1 w związku z art.60 pkt 7 i art. 57 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz.1240 z późn. zm.), w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia mandatu karnego kredytowanego na raty. 

 

2.    TRYB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie w sprawie rozkładania na raty mandatu karnego kredytowanego wszczyna się na wniosek zobowiązanego. Pozytywną decyzję o rozłożeniu mandatu na raty może uzyskać osoba, która złożyła wniosek - wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację materialną i  informacjami żądanymi przez prowadzącego postępowanie – do Burmistrza Miasta Sandomierza.

Decyzję w sprawie odroczenia lub rozłożenia mandatu karnego na raty wydaje Burmistrz Miasta Sandomierza.  

Na podstawie art. 261 § 1 i § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm.), w  związku z art.1 ust.1 pkt 1 lit.a), art.5 ust.1 i art.6 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz.1635 z późn. zm.) czynność wydania decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości - 10 zł (dziesięć złotych),  płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

 

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

 

BS SANDOMIERZ   27 9429 0004 2001 0000 1300 0006

 

 

tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji o zastosowaniu ulgi dotyczącej mandatu karnego kredytowanego.

 

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o zastosowanie ulgi. Nieterminowe regulowanie poszczególnych rat spowoduje przekazanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 

 

3.    WYMAGANE DOKUMENTY

1.     Wniosek o zastosowanie ulgi dotyczącej mandatu karnego kredytowanego (do pobrania – poniżej);

2.     Oświadczenie o stanie majątkowym (do pobrania – poniżej);

3.     Dowód wpłaty uiszczonej opłaty skarbowej.

 

Ponadto:

1.     Osoba ucząca się zobowiązana jest do przekazania dokumentu potwierdzającego pobieranie nauki;

 

2.     Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania aktualnego dokumentu z Urzędu Pracy potwierdzającego jej status;

 

3.     Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego za ostatni rok rozliczeniowy;

 

4.     Osoba pracująca oraz pobierająca świadczenia rentowe lub emerytalne zobowiązana jest do przekazania wypełnionego świadczenia o stanie majątkowym wraz z dokumentami potwierdzającymi umieszczone w niej informacje (kserokopie dowodów osobistych, legitymacji lub aktów urodzenia osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym,  dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody, wydatki). Natomiast osoba pracująca lub pobierająca świadczenie rentowe lub emerytalne, której dochód jest równy lub niższy od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto zobowiązana jest do przekazania dokumentu potwierdzającego wysokość pobieranych dochodów;

 

5.     Inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową lub rodzinną (otrzymywanie, płacenie alimentów, zobowiązania z tytułu kredytów/miesięcznych rat itp.).

 

4.    TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art.35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) sprawę załatwia się do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy. 

 

 

5.    TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji można złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.). Wnioskodawca ma prawo do uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

 

6.    MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokumenty (wskazane w pkt.3) należy dostarczyć do:

 

Komenda Straży Miejskiej w Sandomierzu,

ul. Opatowska 15, 27-600 Sandomierz

lub:

Biuro Obsługi Interesanta

Urząd Miejski w Sandomierzu,

ul. Plac Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz 

 

7.    DRUKI DO POBRANIA

a/ Wniosek o zastosowanie ulgi dotyczącej mandatu karnego kredytowanego  [pobierz] 

b/ Oświadczenie o stanie majątkowym [pobierz] 

 

Informację opracował: mgr inż. Arkadiusz Strugała - Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.11.2012 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2017 13:51. Odsłon 1590, Wersja 6ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony