uchwała na rok 2009


                                                                                    
Uchwała Nr XXXI/273/2009
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 11 marca 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

                                                                              Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

                                                                                           § 1
Dochody budżetu miasta w wysokości 74 506 196,00 zł,
z tego:

a) dochody bieżące  63 335 474,00 zł
b) dochody majątkowe 11 170 722,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1. [pobierz załącznik]

                                                                                          § 2
1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 94 576 268,00 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące 65 757 945,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 393 916,00 zł
- dotacje 3 801 812,00 zł
- wydatki na obsługę długu 1 850 000,00 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 131 912,00 zł
b) wydatki majątkowe 28 818 323,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2. [pobierz załącznik]

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3  [pobierz załącznik] (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).[pobierz załącznik]

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości   8 348 722,00 zł,

wydatki majątkowe 8 348 722,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 [pobierz załącznik] i 4a [pobierz załącznik]
                                                                                         § 3
1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 20 070 072,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie  19 750 072 ,00 zł,
2)  zaciągniętej pożyczki w kwocie 320 000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 22 570 072,00 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. [pobierz załącznik]

                                                                                          § 4
W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości 595 000,00 zł,
2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 5 000,00 zł.

                                                                                          § 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem nr 6. [pobierz załącznik]

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. [pobierz załącznik]

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. [pobierz załącznik]

                                                                                         § 6
Ustala się dochody w kwocie 460 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
460 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

                                                                                         § 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 498 700,00zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości  
    780 112,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. [pobierz załącznik]

2. Dotacje celowe na łączną kwotę  1 273 000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 10. [pobierz załącznik]

                                                                                        § 8
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 160 000,00 zł,
2) wydatki 274 597,80 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11. [pobierz załącznik]

                                                                                        § 9
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 000 000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20 070 072,00 zł
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  w kwocie  20 070 072,00 zł

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 2 500 000,00 zł

                                                                                       § 10
Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 
3 000 000,00 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 000 000,00 zł

2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4 i 4a,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

                                                                                   § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza

                                                                                   § 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

 

 

Informacja zatwierdzona przez Klaudia Cetnarska dnia 27.03.2009 13:39
Opublikowana przez Klaudia Cetnarska dnia 27.03.2009 13:39. Odsłon 1993, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony