uchwała na rok 2005

                                                               

 

 

 

                                                     Uchwała Nr XXII / 192 / 2005

Rady Miasta

w Sandomierzu

z dnia 23 lutego 2005

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza

na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 116, art. 124 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 128 ust. 2, pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Ustala się dochody budżetu miasta  w wysokości                                                           49.552.075,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 / wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej/.[pobierz załącznik]

 

§ 2

 

Ustala się wydatki budżetu miasta  w wysokości                                                           50.300.715,00 zł

 

z tego

a) wydatki bieżące                                                                                                               42.381.215,00 zł 

w tym :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                21.949.145,00 zł

-dotacje                                                                                                                   2.798.312,00 zł

-wydatki na obsługę długu jednostki                                                                    316.000,00 zł

-wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                  208.500,00 zł

                                                                                                                                                                          

b) wydatki majątkowe                                                                                                            7.919.500,00 zł

zgodnie  z załącznikiem Nr 2 /wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/[pobierz załącznik]

 

                                                                                                                        § 3

 

1. Deficyt budżetu w wysokości   748.640,00 zł   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

 

       wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  w kwocie 748.640,00 zł

 

2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie  1,51%

 

 

 

§ 4

 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.745.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości   2.996.360,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3.[pobierz załącznik]

 

§ 5

Upoważnia się Burmistrza  do:

1)       spłat zobowiązań w kwocie 2.996.360,00 zł,

w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,[pobierz załącznik]

 

2)       do zaciągania długu w kwocie 2.545.000,00 zł ,

w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.[pobierz załącznik]

 

§ 6

 

Ustala się limity wydatków na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 4.[pobierz załącznik]

Ustala się limity wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych , zgodnie z załącznikiem nr 4a[pobierz załącznik]

 

 

§ 7

 

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych  w łącznej kwocie                                      1.928.914,00 zł

 

oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie                                                                          1.928.914,00 zł

/zgodnie z załącznikiem nr 5/[pobierz załącznik]

 

 

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie                                                  892.870,00 zł                        

 

oraz wydatków w kwocie                                                                                                               892.870,00 zł                     

/zgodnie z załącznikiem Nr 7 /[pobierz załącznik]

 

§ 8

 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w kwocie                                                                                                    180.738,00 zł                                                 

 

i wydatków w kwocie                                                                                                                     180.738,00 zł                       

 / zgodnie z załącznikiem nr 8/[pobierz załącznik]

  

 

§ 9

 

Ustala się wysokość dotacji  dla innych podmiotów  zgodnie z załącznikiem Nr 9[pobierz załącznik]

 

§ 10

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

-dochody w kwocie                   3.877.472,00 zł                                                  

-wydatki w kwocie                     3.877.472,00 zł                                                                              

/zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 /[pobierz załacznik] [pobierz załącznik]

 

§ 11

 

Ustala się dochody w kwocie  10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł  na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /Załącznik Nr.1 i 2/[pobierz załącznik] [pobierz załącznik]

 

 

 

§ 12

 

 

Ustala się :

-rezerwę ogólną w kwocie 450.000,00 zł                                                                                                  

 

§ 13

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza  do zaciągnięcia pożyczek ,kredytów oraz emisji papierów wartościowych  na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 6.200.000,00 zł,

w tym emitowania papierów wartościowych, zaciągania kredytów i pożyczek zaciąganych  w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi w kwocie 5.200.000,00 zł

 

 

 

§ 14

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do :

1)      dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

2)       dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach         

        paragrafu.

 

 

                                                             

§ 15

 

Ustala się dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę  450.000,00 zł

i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 460.300,00 zł .

 

 

§ 16

 

Upoważnia się Burmistrza  Miasta Sandomierza  do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę j.s.t..

 

 

§ 17

 

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. sporządza się w terminie do 31 sierpnia w szczegółowości uchwały budżetowej i przedstawia  Regionalnej Izbie Obrachunkowej  oraz  Radzie Miasta .

 

§ 18

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza

 

 

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku .

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta

                              Ryszard Lewandowski            

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 04.04.2005 10:38
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.04.2005 10:38. Odsłon 1898, Wersja 9ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony