Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Nadzoru Komunalnego 
 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Plac Poniatowskiego 1
tel. (15) 8154 - 186
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia, który winien zawierać:
- oznaczenie podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę oraz wskazanie pełnomocnika
- określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej         wnioskiem
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu
- określenie czasu, na jaki zezwolenie ma być udzielone im określenie terminu podjęcia działalności
 
Załączniki do wniosku:
1.Aktualne zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości podatkowych

2.Aktualne zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne
   lub społeczne

3.Aktualny  odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie
zezwolenia

4.Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem obowiązującej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zezwalającą na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, właściwego ze względu na siedzibę schroniska

5.Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem obowiązującej decyzji lekarza weterynarii właściwego ze względu
na prowadzenie schroniska o nadaniu numeru weterynaryjnego, lub umowa ze schroniskiem

6.Dokument potwierdzający dysponowanie środkiem transportu,  odpowiednim do przewozu zwierząt
i oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy oraz zapewniającym bezpieczeństwo transportowanych zwierząt, dla którego wydano decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą
spełnienie wymagań weterynaryjnych

7.Dokument potwierdzający posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania i obezwładniania bezdomnych zwierząt nie stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadającego im cierpienia.

8.Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej: w wys. 616,00 zł. za udzielenie zezwolenia, zgodnie z załącznikiem
do ustawy z dn. 16 listopada 2006r.  opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 544 z późn. zm.).
 
Wniosek - druk do pobrania   [ pobierz ]
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 (parter).
 
Czas załatwienia :
Od daty wpływu zgłoszenia pisemnego –  miesiąc.
 
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 poz. 250)

Informacja zatwierdzona przez Angelika Kędzierska dnia 29.11.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2017 14:02. Odsłon 1289, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony