Ochrona zwierząt

Działając na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r poz. 873)

 

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2006 r zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

              

              Ochrony zwierząt

 

1.      Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

2.      W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy j.w. oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

3.      Rodzaj zadania i wysokość planowanych w projekcie budżetu na rok 2006 środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

        Dokarmianie bezpańskich zwierząt w szczególności psów i kotów .

        Wartość zadania  -  6.000. zł  (słownie : sześć tysięcy złotych)

   Szczegółowe warunki realizacji powyższego zadania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia .

 

4.      Termin i warunki składania ofert.

 

1)      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej na druku  stanowiącym zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193 z 2003r poz. 1891)

 

2)      Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „KONKURS oraz informacją jakiego zadania z zakresu   OCHRONA  ZWIERZĄT” .

3)      Do oferty winny być załączone n/w dokumenty :

- aktualny odpis z rejestru/ ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia/

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

- statut Stowarzyszenia

4)      W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu-winna być ona potwierdzona przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5)      Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do oferty dokumentów.

6)      Termin składania ofert upływa w dniu  04 stycznia 2006r. do godz. 1000

( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego

w Sandomierzu)

7)      Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.

8)      Oferta złożona na innym niż wymieniony w pkt.1 druku, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona lub złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

9)      Niezbędne do złożenia oferty druki, a także wzór umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego można otrzymać w Nadzoru Komunalnego

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ul. Opatowska 3a pokój  nr  5

10)  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

5.   Zasady przyznawania dotacji

1)      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art.15

2)      Złożenie oferty o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

3)      Szczegółowe i ostateczne warunki  realizacji  finansowania zadań  regulować  będzie umowa  zawarta  pomiędzy  Gminą  Sandomierz, a wybranym oferentem-  wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki   Społecznej  z  dnia  29 października 2003, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

6.    Termin realizacji zadania: obejmuje okres styczeń-grudzień 2006r.

 

7.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

1/ otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 stycznia 2006r.o godz. 10.00 w  Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Poniatowskiego 3 pokój Nr 11

2/ otwarcia ofert i ich oceny po względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji biorąc pod uwagę w szczególności:

§         kompletność oferty

§         możliwość realizacji zadania przez oferenta w przewidywanym czasie i przy posiadanych   środkach

§         posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu

§         przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów

§         adekwatność założeń oferty w odniesieniu do planowanych efektów zadania publicznego

§         wiarygodność finansową oferenta

§          zgodność oferowanego zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursu ofert.

 

3/ podmioty realizujące w/w zadanie winny posiadać wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę  oraz zasoby rzeczowe (baza materialno-techniczna) zapewniające efektywne i terminowe wykonanie zadania.

4/decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5/  decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna

6/  warunkiem zawarcia umowy jest:

§         otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji

§         w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana- korekta kosztorysu projektu

7/ podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego ze wzorem stanowiącym zał. Nr 3 do rozporządzania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o którym mowa w pkt.5 pp.3.

 

8.   Inne informacje

1)      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2)      Wyniku konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej

3)      Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

·        nie wpłynęła żadna oferta

·        wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków

·        żadna z ofert nie spełnia wymaganych warunków

·        wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć

4) Realizacja wyników rozstrzygniętego konkursu (tj. podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych) nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej na rok 2006 gwarantującej środki finansowe na realizację w/w zadania publicznego.

5) Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w        

     Wydziale Nadzoru Komunalnego - Sandomierz ul. Opatowska 3a -tel.nr 644-01-27

 Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

 Albin  Sękul           -     Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego

 Marcin Gieracha     -    Inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia          [pobierz załącznik]

Wzór oferty                                  [pobierz załącznik]

Wzór umowy                                [pobierz załącznik]

Wzór sprawozdania                      [pobierz załącznik]

Regulamin Komisji Konkursowej  [pobierz załącznik]

 

Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 30.12.2005 8:08
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 30.12.2005 8:08. Odsłon 1905, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony