Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Sandomierza

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz

Kogo dotyczy:
Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).
Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.
Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne 

o obowiązku dokonania zgłoszenia!

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do gminnej ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
2. Załączniki:
• Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
• Opis obiektu


Pliki do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie  [pobierz]

 

Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  do 30 dni

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 17.00
Wtorek - Czwartek - od godz. 7.30 do 15.30
Piątek - od godz. 7.30 do 14.30

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Miejskiej w Sandomierzu

Tryb odwoławczy:
Nie przewidziany w ustawie

Podstawa prawna:
- Art. 35 ust. 2, art 38 ust. 3, art 39 ust. 3 i 4 oraz art 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U.2019.238)

Uwagi i dodatkowe informacje:
Na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Gminy Miejskiej Sandomierz. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów, wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
• Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
2. uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza do rodzaju            

i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową.
4. zmianie liczby miejsc noclegowych.
• Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.
• Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:
1. przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich
2. przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji,
3. przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie.
4. obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe lub inne, określone odrębnymi przepisami,
5. przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza      

do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
6. przedsiębiorca nie rozpoczął świadczenia usług hotelarskich po upływie ważności promesy.
7. za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek strony wnoszona jest opłata w wysokości 17,00 zł.     

(na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej - t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1827).

 

Informacja zatwierdzona przez Beata Wierzbicka dnia 20.02.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.02.2019 11:35. Odsłon 1440, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony