uchwała na rok 2006

 

 

            Uchwała Nr XXXIII / 306 / 2006

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 8 lutego 2006 r

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sandomierza na rok 2006


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 , ust. 1, art. 174 ust. 2, art. 184 ust.1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ust. 2 pkt. 1, 2 ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt. 1art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 )


Rada Miasta Sandomierza

uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta Sandomierza w wysokości 62.469.063,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.[pobierz załącznik]

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta Sandomierza w wysokości 73.323.322,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 50.335.843,00 zł

w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.141.591,00 zł

 • dotacje 3.113.640,00 zł

 • wydatki na obsługę długu 430.876,00 zł

 • wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 148.976,00 zł


b) wydatki majątkowe 22.987.479,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.[pobierz załącznik]


§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości     10.854.259,00 zł

2. Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. 10.854.259,00 zł


3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 17,37 %.


§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.050.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.195.741,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. [pobierz załącznik]


§ 5

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty 21.055.093,00 zł


2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:

a/ z tytułu emisji papierów wartościowych, których wykup przypada na okres wykraczający poza rok budżetowy 2006 na kwotę 12.650.000,00 zł

b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, które podlegają spłacie lub wykupowi w roku budżetowym 2006 na kwotę 8.405.093,00 zł

w tym kredytu i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę 6.405.093,00 zł.


§ 6

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 5 pkt 2 lit a

w kwotach do wysokości planowanych z tych tytułów przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.[pobierz załącznik]

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 5 pkt 2 lit b w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do zabezpieczania spłaty zaciąganych w 2006 r. kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.


§ 7

Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań w kwocie 2.195.741,00 zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.[pobierz załącznik]


§ 8

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.[pobierz załącznik]

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a.[pobierz załącznik]


§ 9

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.[pobierz załącznik]

z tego:

a) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5b.[pobierz załącznik]


§ 10

 1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 4.953.139,00 zł, oraz

wydatków zakładów budżetowych w kwocie 4.953.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.[pobierz załącznik]


§ 11

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 197.854,00 zł oraz wydatków w kwocie 197.854,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 .[pobierz załącznik]

§ 12

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu, w łącznej wysokości 3.113.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.[pobierz załącznik]

§ 13

Ustala się łączną kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji jak w załączniku Nr 9 [pobierz załącznik] do uchwały budżetowej.

§ 14

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

 • dochody w kwocie 5.878.327,00 zł

 • wydatki w kwocie 5.878.327,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).[pobierz załącznik] [pobierz załącznik]

§ 15

Ustala się:

 • rezerwę ogólną w kwocie 500.000,00 zł,


§ 16

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

 2. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 17

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 460.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 460.000,00 zł.


§ 18

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 19

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik Nr 10 [pobierz załącznik] do uchwały budżetowej.


 

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.


§ 21

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

                                      

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Ryszard Lewandowski

Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 02.03.2006 12:06
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 02.03.2006 12:06. Odsłon 2040, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony