Wykonanie budżetu za rok 2011

SPRAWOZDANIA  FINANSOWE  NA  KONIEC  ROKU  2011

1. Roczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.  [pobierz] 

2. Roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.  [pobierz] 

3. Sprawozdanie kwartalne RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku  [pobierz]

4. Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku  [pobierz]

5. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.  [pobierz]

6. Realizacja planu dochodów budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011  [pobierz]

7. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych miasta Sandomierza za 2011 rok  [pobierz]

8. Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 [pobierz] 

9. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Sandomierza za 2011 rok  [pobierz] 

10. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2011  [pobierz] 

11. Stan zadłużenia miasta Sandomierza na 31.12.2011 r.  [pobierz] 

12. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2011 r.  [pobierz] 

13. Realizacja inwestycji w 2011 roku  [pobierz] 

14. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  [pobierz]

15. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.06.2012 11:35
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.06.2012 11:35. Odsłon 1595, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony