Inwestycje - Rok 2009

  
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
ul. Opatowska 1 , Sandomierz,
tel. 0/15 644-01-28 , fax 0/15 644-68-21
Naczelnik Wydziału - mgr inż. Grzegorz Cież 
Informacja o inwestycjach realizowanych przez
Wydział Techniczno – Inwestycyjny
w 2009 roku
.
.
                                                                           Zadania w trakcie realizacji
.
.
1. Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza- etap II”.
 

 

 

 

 

  2008 rok    

Przedmiotem zadania są prace budowlane, które połączą tereny nadwiślańskie ze Starym Miastem oraz Parkiem Piszczele. Inwestycja obejmuje wykonanie następujących elementów: 

·   budowę ciągów komunikacyjnych wraz z  robotami towarzyszącymi, o łącznej długości 0,817 km, w tym:

      -ciąg pieszo-rowerowy od ul. Krakowskiej do Wąwozu Piszczele,

      − ciąg pieszo-jezdny wzdłuż ul. Podwale Dolne,

      − ciąg pieszy między ulicami Podwale Dolne – Tatarska,

       − ciąg pieszy między ulicami Podwale Dolne – Podwale Górne, 

·   budowę parkingu u zbiegu ulic Podwale Górne i Podwale Dolne,

· wykonanie zagospodarowanie terenu u zbiegu ciągów pieszo-rowerowego, pieszo-jezdnego i pieszego jako Placu Spotkań „Rawelin”, składającego się z części komunikacyjnej (ciągi piesze, place i schody terenowe) oraz części „zielonej" (żywopłoty, nasadzenia kwiatowe, trawiaste zbocza, szpaler drzew), 

·   budowę budynku szaletu miejskiego o konstrukcji żelbetowej monolitycznej wraz z przyłączami, 

 ·   budowę sieci linii kablowych zasilania elektrycznego i oświetlenia terenu

·   budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej , wodociągowej,

·   regulację cieku wodnego,

·   wykonanie elementów małej architektury takich jak ławki i kosze na śmieci oraz elementów nawiązujących do wydarzeń historycznych: „koszokopy", kopie armat w skali 1:1,

·   urządzenie projektowanej zieleni. 

U wylotu ul. Podwale Dolne do ul. Podwale Górne zaprojektowano parking na 19 miejsc postojowych, w tym jedno na samochód osoby niepełnosprawnej. Po drugiej stronie ul. Podwale Górne zaprojektowano szalet miejski ukryty w skarpie ziemnej między ulicą a murem obronnym.

Teren inwestycji zajmuje w sumie powierzchnię około 5,2 ha, w tym:

      − powierzchnia zabudowy ( szalet miejski ) - ok. 83,32 m2,
      − powierzchnia placów i komunikacji - ok. 7.400,00 m2, 
      − powierzchnia zieleni (trawniki, zieleń naturalna, zieleń przy ciągach komunikacyjnych) ok. 44.768,0 m2. 
 Zadanie współfinansowane jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. 
 
2.Bulwar im. Piłsudskiego .

     
 wizualizacja formy przestrzennej budynku    

Podstawowy zakres robót do wykonania obejmuje: 

1. Pogłębienie kanału portowego.

2. Wyburzenie istniejącego na terenie Bulwaru budynku (baraku) klubu wodnego L.O.K. i w jego miejsce wybudowanie nowego, informacyjno-rekreacyjnego Budynku Sportów Wodnych wraz z tarasem, umieszczonego na słupach o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z elementami stalowymi, o następujących gabarytach:  

   - powierzchnia zabudowy: 435,0 m2 (budynek: 279,7m2)     

     - powierzchnia użytkowa: 155,2m2 

     - powierzchnia netto: 230,4m2 (340,4 m2 z tarasem – galeria), 

    wyposażonego w instalacje: wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, elektryczną, telefoniczną, odgromową,  monitoringu,   sygnalizacji napadu i włamania,  CCTV,wraz z wykonaniem prac budowlanych wokół budynku i infrastruktury technicznej.

3. Zagospodarowanie nadbrzeża Wisły oraz stworzenie nowych obszarów o charakterze sportowo- rekreacyjnym:

     3.1Parkingi wraz z drogami dojazdowymi.

   3.2Przystań (port) sprzętu pływającego, którą tworzyć będą zacumowane do brzegu - modułowe pomosty pływające,  zbudowane z pływaków.

     3.3.Przeprawa promowa dla umożliwienia komunikacji pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią Bulwaru. 

    3.4.Stanowiska postojowe Sandomierskiej Żeglugi Pasażerskiej. 

     3.5.Dwa slipy - pochylnie do spuszczania na wodę i wyciągania z niej łodzi. 

    3.6.Plac zabaw dla dzieci. 

    3.7Dwie bliźniacze i symetryczne części wypełnione żywopłotem z ligustra pospolitego o wys. do 80 cm, tworzącym formę labiryntu.

     3.8.Scena plenerowa w formie okrągłego utwardzonego placu. 

     3.9.„Łąka kwietna" trawnik, uformowany na wyprofilowanym stoku terenu.

     3.10.Trawniki strzyżone.  

     3.11.Strzyżona aleja z klonów pospolitych. 

    3.12.Zmodernizowany plac portowy.

     3.13 Plac wielofunkcyjny.

     3.14.Boskiet (gaik) - kwadratowy lasek uformowany z nasadzonych na regularnej siatce.
     3.15.Nasadzenia drzew.
 

     3.16.Pomost ruchomy wielofunkcyjny.

     3.17.Promenada

         

       
       
       
       

 2008r

     

Projekt  pod nazwą „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-1013. Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu.Oś 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.     

 
Zadania wykonane   
 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4    

Wykonane zostało wielofunkcyjne boisko do gier  – zlokalizowane w części północno – zachodniej szkolnego placu sportowego.W zakres robót wchodziło boisko o wymiarach 48,3x28,3m z nawierzchnią poliuretanowo – gumową,  bezspoinową i odwodnieniem. Wokół boiska wielofunkcyjnego  -ogrodzenie o wysokości 4 m, systemowe, z napinanej siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV na słupach stalowych .

Zadanie zostało dofinansowane ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 82.915,77 zł.
.
2. Chodnik w ul. Powiśle
.

Modernizacja chodnika w ul. Powiśle –budowa nawierzchni chodnika z kostki betonowej -480m²

 

3. Ul. Kubeszewskiego 
. 

Wykonana została nawierzchnia ciągu pieszo jezdnego, odwodnienie, kanalizacja sanitarna i oświetlenie.

 

 

 
 czerwiec 2009

 

 

 

4. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącym

  Zakończona  została  budowa wielofunkcyjnego boiska do gier o wymiarach 50x30m wraz z podbudową, drenażem, urządzeniami sportowymi montowanymi w jego obrębie oraz ogrodzeniem- piłkochwytem o wysokości 4 m.Nawierzchnia boiska – z trawy syntetycznej. Kolor zielony trawy na terenie gier i kolor czerwony na pasie autowym.Ogrodzenie- piłkochwyt z bramą i furtką . Chodnik wzdłuż boiska  z  kostki betonowej.

   W obrębie boiska wielofunkcyjnego znajdują  się boiska do :- koszykówki – boiska zewnętrzne - szt.2- do siatkówki (główne) - szt.1- piłki ręcznej - szt.1.

 Budowa boiska finansowana jest ze środków Gminy Sandomierz i Starostwa Powiatowego.

 

 

   
 czerwiec 2009r  

 
 wszesień 2009r

 

 

5. Parking  przy ul. Koseły w Sandomierzu.

Nawierzchnia parkingu i chodnika z kostki betonowej, odwodnienie.

 

6. Skate Park

 

 Realizowany został  II etap zadania pn.”Skate  Park”. Wykonano   dojazd i miejsca postojowe  z kostki betonowej i betonowych płyt otworowych przy istniejącym Skate Parku. 

 

7.  Plac Jana Pawła II


Uporządkowany został plac przed Pomnikiem i stworzone  miejsce do odpoczynku czy spotkań.


Wykonane zostały  nawierzchnie z kostki brukowej , żelbetowe schody z balustradami, mała architektura: ławki, kosze na śmieci,

 zieleń.

 

8.       Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły – II etap 

 
We wrześniu 2008 roku podpisana została umowa na  realizację II etapu  przebudowy stadionu.
W tym etapie wykonane zostały :
 
 • nawierzchnie sportowe na boiskach , kortach tenisowych i bieżni (wraz z podbudowami, drenażami i odwodnieniem)
 • system nawadniania boiska głównego
 • modernizacja  budynku wc (remont i dobudowa)
 • roboty drogowe (komunikacja, parking wewnętrzny)
 • ogrodzenie
 • oświetlenie zewnętrzne
 • instalacja monitoringu wizyjnego
 • montaż siedzisk
 • wyposażenie sportowe.

Na realizację II etapu przyznane zostało dofinansowanie  w wysokości 1.000.000zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu.

 

     

 

9. Ul. Trześniowska - boczna

Prace polegać będą na przebudowie ulicy o nawierzchni bitumicznej – 1356m², chodników i wjazdów z kostki betonowej – 540m², oświetlenia ulicznego – 150m², kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 250mm – 65m z separatorami – 3 szt. i skrzynkami rozsączającymi – 134 szt. oraz zabezpieczeniem kolizji energetycznej – 400m.

 10.  Budowa parkingów przy ul. T.Króla

 

 

 

11. Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej. 

Wykonana została nawierzchnia bitumiczna i z kostki brukowej, oświetlenie uliczne, kanalizacjia sanitarna i deszczowa,  Zadanie  dofinansowane  w wysokości 50% wartości inwestycji   w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

       
       

 

 

 
 
 
 

     listopad 2009

 

 

12.Budowa ul. Westerplatte i Frankowskiego

Wykonany  zakres robót :

·         ulica o nawierzchni: bitumicznej

·         chodniki i zjazdy z kostki betonowej

·         kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa z przepompownią ,

·         kanalizacja deszczowa grawitacyjna i ciśnieniowa z przepompownia,

·         wodociąg,

·         oświetlenie

 

Zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

w wysokości 50%wartości inwestycji.

 

     
   

 

 

 

Opracowane projekty

 1. Oświetlenie ul. Mickiewicza .
2. Oświetlenie ul. Zarzekowickiej .
  
3. Oczyszczalnia ścieków

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji oczyszczalni ścieków .

4. Kanalizacja w lewobrzeżnej  części miasta.

Projekt kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej cz. miasta  - dla dzielnic : Mokoszyn, Kamień Plebański, Chwałki, Kwiatkowskiego, Mickiewicza, Ożarowska .

5. Oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Nr 4.

6.    Przedszkole Nr 6.

 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola nr 6 przy ul. por. T. Króla nr 3 w Sandomierzu”.
Przedszkole czterodziałowe z placem zabaw dla dzieci, z kuchnią, wyposażeniem, przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu ujmującym wyburzenie istniejącego przedszkola po wybudowaniu nowego.

7. Budowa "Orlika" przy Szkole Podstawowej nr 1 .

  
Projekty w trakcie opracowania 

 1Przedszkole nr 5 przy ul. Portowej 28


Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa czterooddziałowego przedszkola z placem zabaw dla dzieci, przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym wyburzenie istniejącego budynku przedszkola po wybudowaniu nowego.

3. Budowa ul. Kochanowskiego .

4 Przebudowy ul. Staromiejskiej .

 

Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 26.01.2012 13:54
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 26.01.2012 13:54. Odsłon 4412, Wersja 95ikona drukuj
Wersja : lewy  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
Początek strony