Działalność charytatywna

Działając na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r poz. 873)

 

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 r zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

„działalności charytatywnej”

 

1.      Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

2.      W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy jw. oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

3.      Rodzaj zadania i wysokość planowanych w projekcie budżetu na rok 2005 środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

- Świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjno-socjalnych na rzecz osób   chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku       - 60.000 zł

 

Szczegółowe warunki realizacji powyższego zadania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

4.  Termin i warunki składania ofert.

 

1)      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej na druku  stanowiącym zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193 z 2003r poz. 1891)

2)      Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „KONKURS oraz informacją jakiego  zakresu oferta dotyczy.

3)      Do oferty winny być załączone dokumenty wymienione na str.8  wzoru oferty.

4)      W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu-winna być ona potwierdzona przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5)      Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do oferty dokumentów.

6)      Termin składania ofert upływa w dniu  16.III.2005r. godz.930

( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego

w Sandomierzu)

7)      Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.

8)      Oferta złożona na innym niż wymieniony w pkt.1 druku, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona lub złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

9)      Niezbędne do złożenia oferty druki, a także wzór umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3 pokój Nr 20. w Miejskim Ośrodku Rozwoju Osobistego ul. Rynek 28A w Sandomierzu lub pobrać ze strony

internetowej Urzędu Miejskiego: http://bip.um.sandomierz.pl

10)  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

5.   Zasady przyznawania dotacji

 

1)      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art.15

2)      Złożenie oferty o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

3)      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań regulować będzie umowa zawarta  pomiędzy Gminą Sandomierz, a wybranym oferentem- wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do rozporządzenia  Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  29 października 2003, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

6. Termin realizacji zadania: obejmuje okres  IV - XII 2005

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

1/ otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.III.2005 o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Poniatowskiego 3 pokój Nr 11

2/ otwarcia ofert i ich oceny po względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji biorąc pod uwagę w szczególności:

§         kompletność oferty

§         możliwość realizacji zadania przez oferenta w przewidywanym czasie i przy posiadanych środkach

§         posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu

§         przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów

§         adekwatność założeń oferty w odniesieniu do planowanych efektów zadania publicznego

§         wiarygodność finansową oferenta

§          zgodność oferowanego zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursu ofert.

 

3/ podmioty realizujące w/w zadanie winny posiadać wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę  oraz zasoby rzeczowe (baza materialno-techniczna) zapewniające efektywne i terminowe wykonanie zadania.

4/decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5/  decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna

6/  warunkiem zawarcia umowy jest:

§         otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji

§         w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana- korekta kosztorysu projektu

7/ podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego ze wzorem stanowiącym zał. Nr 3 do rozporządzania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o którym mowa w pkt.5 pp.3.

8.  Zrealizowane w 2004 roku i planowane do realizacji w 2005 roku  zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkości  przyznanych / 2004r./ i planowanych/2005r./dotacji na ich realizację. - wg zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

9. Inne informacje

 

1)      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2)      Wyniku konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej.

3)      Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

·        nie wpłynęła żadna oferta

·        wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków

·        żadna z ofert nie spełnia wymaganych warunków

·        wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć

 

4) Realizacja wyników rozstrzygniętego konkursu ( tj. podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych) nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej na rok 2005 gwarantującej środki finansowe na realizację w/w zadania publicznego.

5) Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w Wydziale

    Spraw Obywatelskich pokój nr. 20  pod nr telefonu (0-15) 644-01-12 lub w Miejskim Ośrodku Rozwoju Osobistego w Sandomierzu ul. Rynek 28A tel. (0-15) 832-84-13

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są::

 Robert Kotowski

 Iwona Głowacka- Dzieciuch

 

 

 

 

 

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia      [pobierz załącznik]

2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia      [pobierz załącznik]

3. Wzór oferty                               [pobierz załącznik]

4. Wzór umowy                             [pobierz załącznik]

5. Wzór sprawozdania                   [pobierz załącznik]

6. Regulamin komisji konkursowej [pobierz załącznik]

 

 

 

 

  

 

 

Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 23.02.2005 8:14
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 23.02.2005 8:14. Odsłon 1531, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony