Ogólne zasady naboru pracowników

 

          Zarządzenie nr 64/2017/Or
          Burmistrza Miasta Sandomierza
          z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Sanomierzu.

 

          Działając na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm. ) oraz art. 7 ust.3, art.11,12,13,13a
14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz.902 z późn.zm.)
                                        zarządzam, co następuje:
§ 1
Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze
stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Sandomierza.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr P.0152/71/2009 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 września 2009 r.
w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze
stanowiska urzędnicze.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Sandomierza
Marek Bronkowski

(pobierz zarządzenie z Regulaminem i załącznikami) 

 

 Kwestionariusz osobowy kandydata  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 28.05.2019 0:00
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.02.2020 23:17. Odsłon 19138, Wersja 42ikona drukuj
Wersja : lewy  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Początek strony