Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej


Wymagane dokumenty:  

Strona ubiegająca się o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego powinna:


-  złożyć podanie ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności zamieszkania  w miejscu pobytu stałego lub czasowego i podaniem przyczyny, dla której właściciel nie może potwierdzić faktu jej zamieszkiwania na druku zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego (co jest niezbędne do dokonania zameldowania). Do ww. podania należy dołączyć wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.


Miejsce złożenia dokumentów:  

Urząd Miejski w Sandomierzu, Biuro Obsługi Interesanta, Pl. Poniatowskiego 3. 


Opłaty:  

Od decyzji administracyjnej  pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.  
Opłatę skarbową wnosi się w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz 

wpisując tytułem wpłaty: „Opłata za wydanie decyzji administracyjnej”.

 
Termin i sposób załatwienia:  

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu oględzin lokalu. Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.  
 
Podstawa prawna:  

- art. 31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz.U.2018.1382 ze zm.),

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2048.1000),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2018.1044),
- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018.2096 ze zm.). 
  
Tryb odwoławczy:  

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego
w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Pliki do pobrania:

wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej  [pobierz]

 

Tel. kontaktowy: 15 8154 - 142

  

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 26.02.2019 0:00
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 08.09.2020 12:44. Odsłon 1790, Wersja 10ikona drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony