Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z mpzp

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickich)
tel. (15) 8154-138, (15)8154–194, (15)8154–201.

 

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30 

 

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek   [pobierz] 

 

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej z zaznaczonym obiektem budowlanym, w którym zamierza się dokonać zmiany użytkowania.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób załatwienia sprawy: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Poniatowskiego 3, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3,27-600 Sandomierz.

Opłata skarbowa: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, I piętro, albo bezgotówkowo na poniższy numer rachunku bankowego: 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz. Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku. Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Czas załatwienia sprawy: Zaświadczenia wydawane są w Wydziale Urbanistyki i Architektury w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza.

 

Inne informacje:

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 34)      

 

Informacja zatwierdzona przez Piotr Paszkiewicz dnia 25.02.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2020 10:37. Odsłon 1537, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony