Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości/budynku

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Plac Poniatowskiego 1, tel. (15) 8154 - 124 

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 17.00

wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 14.30

 

Ustalenie numeru porządkowego

 

1. Opis procedury

Aby otrzymać numer porządkowy budynku należy:

• Wypełnić i złożyć w wniosek o ustalenie numeru porządkowego na nieruchomość wraz z załącznikiem ujętym w formularzu wniosku,

• Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta: przy wejściu głównym do budynku przy Pl. Poniatowskiego 3.

 

2. Forma załatwienia:

• Pisemne zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego

• Jednostka odpowiedzialna – Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, pok. 33 tel. 15/8154 - 124.

 

3. Podstawa prawna:

1. Art. 47a pkt 2 i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz.125)

3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

5. Uchwała XIII/134/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza /Dz.U.W.Ś.2012.421/

 

4. Termin odpowiedzi:

Wydanie stosownego zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

 

5. Tryb odwoławczy:

Na zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nie służy odwołanie oraz zażalenie.

 

6. Wymagane dokumenty:
W przypadku zawiadomienia - załącznikiem może być: kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału w skali nie mniejszej niż 1:1 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 

7. Opłaty:

1. Opłata skarbowa:

• od zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,

• od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt nadania numeru porządkowego nieruchomości należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu lub na konto Banku Spółdzielczego w Sandomierzu 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006

 

8. Uwagi

1. O ustalenie numeru porządkowego wystąpić może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.

2. Jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę- niezbędne jest pełnomocnictwo.

 

Formularz wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku  [pobierz]

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o nr porządkowym nieruchomości/budynku  [pobierz]

 

 

Informacja zatwierdzona przez Konrad Goliszek dnia 29.11.2017 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2019 9:07. Odsłon 1671, Wersja 6ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony