uchwała na rok 2008

 

Uchwała Nr XVII/151/2008

Rady Miasta Sandomierzaz dnia 30 stycznia 2008 rokuw sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)  Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości      

73 424 712,00 zł, z tego:

a)       dochody bieżące                                                                  61 342 774,00 zł.

b)       dochody majątkowe                                                           12 081 938,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1[pobierz załącznik].

§ 2

1.   Wydatki budżetu miasta w wysokości    79 390 115,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące                                                                       56 096 931,00 zł

w tym:

 -        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     28 143 586,00 zł

-        dotacje                                                                                     3 089 720,00 zł

-        wydatki na obsługę długu                                                          379 795,00 zł

-        wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji                                                      131 912,00 zł

b) wydatki majątkowe                            23 293 184,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2[pobierz załącznik].

2.   Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne) [pobierz załącznik][pobierz załącznik].

3.   Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości  8 495 000,00 zł,

   wydatki majątkowe                                                                            8 495 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4[pobierz załącznik].

§ 3

1.   Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 965 403,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

         1)       wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie  2 357 175,00 zł,

         2)       zaciąganych kredytów w kwocie  3 608 228,00 zł,

2.      Przychody budżetu w wysokości 8 758 228,00 zł, rozchody w wysokości 2 792 825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5[pobierz załącznik].

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:

1/ogólną w wysokości                                                                        545 000,00 zł, 

2/celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe                        5 000,00 zł. 

§ 5

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6[pobierz załącznik].

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7[pobierz załącznik]

.3.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8[pobierz załącznik].

4.      Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr8a[pobierz załącznik].

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 460 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1.      Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

zakładów budżetowych: przychody  2 938 366,00 zł, wydatki  2 923 185,00 zł,      

zgodnie z załącznikiem nr 9[pobierz załącznik].  

§ 8 

1. Dotacje podmiotowe dla:

1)  gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                      620 000,00zł,

2)  działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości                                                                 934 720,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10[pobierz załącznik].

2. Dotacje celowe na łączną kwotę  1 535 000,00 zł,

zgodnie załącznikiem nr11[pobierz załącznik].

§ 9

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody      160 000,00zł,

2)     wydatki          298 721,64 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12[pobierz załącznik].

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu          - w kwocie    2 000 000,00 zł;w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych   - w kwocie 2 000 000,00 zł, 

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu               - w kwocie    5 965 403,00 zł; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  w kwocie  5 965 403,00 zł, 

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  2 792 825,00 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych   - w kwocie 2 000 000,00 zł.

2)       zaciągania zobowiązań:

a)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4[pobierz załącznik] [pobierz załącznik],

b)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3)       dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

4)       dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5)       przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,

6)       przekazania kierownikom jednostek budżetowych,  zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009),

7)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Przewodniczący          

Rady Miasta              

Janusz Sochacki         

Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 29.02.2008 10:11
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 29.02.2008 10:11. Odsłon 1881, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony