Uchwała na rok 2011

  Uchwała Nr V/25/2011
Rady Miasta SandomierzA
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/125/1355                                                

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, 211, art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2 art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1, 2, 3,art. 231 ust.2, art. 235, art. 236,art. 237 ust.1, ust.2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust.1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 77 107 167,00 zł, z tego: 

a) dochody bieżące 71 067 437,00 zł, 

b) dochody majątkowe 6 039 730,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 [pobierz załącznik]


 

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 84 262 251,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące 70 729 945,00 zł, b) wydatki majątkowe 13 532 306,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 [pobierz załącznik]

2. Wydatki przypadające do spłaty wydatków danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń wydatków gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z załącznikiem nr 2  131 912,00 zł 

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 [pobierz załącznik]

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 [pobierz załącznik]

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 4 039 730,00 zł, a) wydatki majątkowe 4 039 730,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5 [pobierz załącznik]


 

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7 155 084,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) Wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 7 155 084,00 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 9 841 864,00 zł, rozchody w wysokości 2 686 780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 [pobierz załącznik]


 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości 595 000,00 zł, 2) celową w wysokości 175 000,00 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 175 000,00 zł. 


 

§ 5. 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 [pobierz załącznik]

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 [pobierz załącznik]

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 [pobierz załącznik]


 

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 520 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 520 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 


 

§ 8. 

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10 [pobierz załącznik]

2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 11 [pobierz załącznik]


 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł, w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 3 000 000,00zł, w tym kredyty: - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 3 000 000,00 zł. 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 7 155 084,00 zł, w tym: a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7 155 084,00 zł, w tym papiery wartościowe: - emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 7 155 084,00 zł. 3) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 2 686 780,00 zł w tym: a) z tytułu pożyczek w kowcie 186 780,00 zł, b) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł. 


 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 9 1a, 2a, 3a, 3b w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 


 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku. 3. Dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu. 4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 


 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 


 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.  

 

Przewodniczący Rady Miasta 


Janusz Sochacki
 

Uwaga! Powyższa uchwała została zmieniona:
-  uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr VII/52/2011 z dnia 25 maja 2011 [pobierz uchwałę]  
-  uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr VIII/67/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. [pobierz uchwałę] 
-  uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr IX/74/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. [pobierz uchwałę]
-  uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr XI/101/2011 z dnia 5 października 2011 r. [pobierz uchwałę]  
-  uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr XIV/140/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.  [pobierz uchwałę] 

 


 


  

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012 7:16
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2012 7:16. Odsłon 2062, Wersja 9ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony