Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96 z 2003 r. poz. 873)

 

 

 

Burmistrz Miasta Sandomierza
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2006 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
 2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
  w art.3 ust.3 ustawy j. w. oraz jednostki organizacyjne podległe organom organizacji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 3. Rodzaj zadania i wysokość planowanych w projekcie budżetu na rok 2006 środków

publicznych przeznaczonych na ich realizację:

a)„Realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej, upowszechniania i rozwoju kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego” – 200.000,00 zł*.

b)„Realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania i edukacji dzieci
i młodzieży poprzez aktywne uczestnictwo w amatorskim ruchu kulturalno-artystycznym” 165.000,00 zł*.

* Przewidziane na powyższe zadania kwoty mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu miasta Sandomierza na 2006r.  Ostateczna kwota zawarta zostanie w umowie na realizację zadań.


** Umowa na powierzenie realizacji powyższych zadań zostanie zawarta na czas określony,
w niej wyszczególniony. Wysokość środków finansowych na lata następne będzie wówczas uzależniona od uchwalonej ich wysokości na ten cel w budżecie Gminy Sandomierz
na poszczególne lata.

 

Szczegółowe warunki realizacji powyższych zadań zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin i warunki składania ofert:
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej
  na druku stanowiącym zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 z 2003 r. poz. 1891)

b.       Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs” oraz informacją jakiego zadania z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego ona dotyczy.

c.       Do oferty winny być załączone n/w dokumenty:

·         aktualny odpis z rejestru sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

·         sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

·         aktualny statut organizacji

·         zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

·         zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

·         zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu składek

·         opinia banku prowadzącego rachunek oferenta, potwierdzająca brak zajęcia
z jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego za okres ostatnich 3 miesięcy wraz
z informacją o stanie zadłużenia na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie oferty.

d.       W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu – winna być ona potwierdzona przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione
do reprezentowania oferenta.

e.       Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do oferty dokumentów.

f.        Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2006 roku do godziny 930
(w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu).

g.       Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu - Plac Poniatowskiego3.

h.       Oferta złożona na innym niż wymieniony w punkcie 1 druku, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona lub złożona po terminie, zostanie odrzucona
z przyczyn formalnych.

i.         Niezbędne do złożenia oferty druki, a także wzór umowy i sprawozdania
z wykonania zadania publicznego można otrzymać w
Wydziale Edukacji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ul. Opatowska 3a, pokój
nr 3
lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego: http://bip.um.sandomierz.pl

j.         Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Zasady przyznawania dotacji

a.       Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad   określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art. 15

b.       Złożenie oferty o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

c.       Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Sandomierz, a wybranym oferentem - wzór   umowy stanowi zał. Nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku, w sprawie wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonanego zadania.

6. Termin realizacji zadania: obejmuje okres od stycznia do grudnia 2006 roku.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2006 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3 pokój Nr 11.

b.       Otwarcia ofert i ich oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty
do otrzymania dotacji.

c.       Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

·         kompletność oferty

·         zgodność oferowanego zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursu ofert

·         możliwość realizacji zadania przez oferenta, posiadane możliwości kadrowe
i rzeczowe oraz dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

·         posiadanie bazy lokalowej i jej standard, wyposażenie placówki, warunki sanitarne

·         kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym wysokość środków własnych
i pozyskanych od innych podmiotów

·         zakładana liczba uczestników realizowanego zadania

·         wiarygodność finansowa oferenta

·         adekwatność założeń oferty w odniesieniu do planowanych efektów zadania publicznego.

d.       Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta, po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.

e.       Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

f.        Warunkiem zawarcia umowy jest:                                                                        

·         otwarcie lub posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji

·         w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu

g.       podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest
do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o którym mowa w pkt. 5 pp. 3.

8.  Zrealizowane w 2005 roku i planowane do realizacji w 2006 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkości przyznanych (2005 r.) i planowanych (2006 r.) dotacji na ich realizację – wg zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

9. Inne informacje

a.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania  ofert.

b.       Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej.

c.       Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

  • nie wpłynęła żadna oferta
  • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków
  • żadna z ofert nie spełnia wymaganych warunków
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć

d.       Realizacja wyników rozstrzygniętego konkursu (tj. podpisanie umowy
i przekazanie środków finansowych) nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej na rok 2006 gwarantującej środki finansowe na realizację w/w zadania publicznego.

e.       Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. Konkursu można uzyskać
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu pokój nr 3 oraz pod nr tel. (015) 644 01 00,
w. 133.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

- dr Ewa Kondek – naczelnik Wydziału EKiS,

- Izabela Przybyś-Perła – insp. Wydziału EKiS.

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia          [pobierz załacznik]

Wzór oferty                                  [pobierz załacznik]

Wzór umowy                                [pobierz załacznik]

Wzór sprawozdania                      [pobierz załacznik]

Regulamin Komisji Konkursowej  [pobierz załacznik]

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 10.01.2006 15:29
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 10.01.2006 15:29. Odsłon 2323, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony