Rok 2003

 

U C H W A Ł A NR III / 26 / 2003

RADY MIASTA W SANDOMIERZU

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2003

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. , Nr. 142 , poz. 1591 z póz. zm. ),
art. 49 ,109, 110, 111, 112, 116, 118, 119, 124, 126, 128 ust.2 , 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr. 15 poz. 148 )

Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 45.060.389,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr. 1 / wg zródeł i działów klasyfikacji budżetowej/.[pobierz załącznik]

§ 2

Ustala sie wydatki budżetu miasta w wysokosci 45.112.159,00 zł
z tego:
a) wydatki bieżące 35.628.659,00 zł

w tym :
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.880.547,00 zł
-dotacje 2.779.500,00 zł
-wydatki na obsługe długu jednostki
700.000,00 zł

b) wydatki majątkowe 9.483.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr. 2 /wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/.[pobierz załącznik][pobierz załącznik][pobierz załącznik]

§ 3

Zródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 51.770,00 zł są przychody pochodzące z wolnych śrokdów jako nadwyżki środków pieniążnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 712.560,00 zł

Przychody i rozchody budżetu zestawione są w załączniku nr. 3[pobierz załącznik]

§ 4

Ustala sie wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr. 4.

Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych , z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów , zgodnie z załącznikiem nr. 4a.[pobierz załącznik]

§ 5

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 1.793.701,00 zł

w tym dotacje z budżetu -
oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 2.300.047,00 zł
w tym wpłaty do budżetu 20.000,00 zł
/zgodnie z załącznikiem nr. 5/[pobierz załącznik]

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie 1.004.226,00 zł
oraz wydatków w kwocie 1.004.226,00 zł
/zgodnie z załącznikiem Nr. 7 /[pobierz załącznik]

§ 6

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 201.247,00 zł
i wydatków w kwocie 201.247,00 zł
/ zgodnie z załącznikiem nr. 8/[pobierz załącznik]

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania długów i spłat zobowiązań
w kwocie 2.165.790,00 zł
i do zaciągania długów w kwocie 1.505.000,00 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr. 3.[pobierz załącznik]

§ 8

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr. 9[pobierz załącznik]

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
-dochody w kwocie 2.394.607,00 zł
-wydatki w kwocie 2.394.607,00 zł
/zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 /

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej./ Załącznik Nr. 1 i 2 /

§ 11

Ustala się :
-rezerwę ogólną w kwocie 400.000,00 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągnięcia pożyczek ,kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych .

§ 14

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na kwotę 300.000,00 zł
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 16

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. sporządza się w terminie do 31 sierpnia w szczegółowości uchwały budżetowej i przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku .

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Ryszard Lewandowski

 

Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 09.01.2004 10:01
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 09.01.2004 10:01. Odsłon 2049, Wersja 1ikona drukuj
 
Początek strony