uchwała na rok 2004

                              

U C H W A Ł A     NR  XII / 97 / 2004

 

RADY MIASTA W SANDOMIERZU

 

      z dnia  10 marca 2004

      w sprawie uchwalenia budżetu miasta  na rok 2004

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. , Nr. 142 , poz. 1591 z pózn. zm. ), oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr. 15 poz. 148  z pózn. zm. )

 

Rada Miasta  Sandomierza uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu miasta  w wysokości                       43.686.549,00 zł          

zgodnie z załącznikiem Nr. 1 / wg zródeł i działów klasyfikacji budżetowej/.[pobierz załącznik]

 

§ 2

 

Ustala sie wydatki budżetu miasta  w wysokosci                         46.664.993,00 zł            

 

z tego

a) wydatki bieżące                                                                      35.361.993,00 zł        

w tym :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                               19.318.072,00 zł      

-dotacje                                                                                        2.873.927,00 zł          

-wydatki na obsługę długu jednostki                                                  429.500,00 zł     

                                                                                                                                   

b) wydatki majątkowe                                                                 11.303.000,00 zł        

zgodnie  z załącznikiem Nr. 2 /wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/.[pobierz załącznik]

 

§ 3

 

1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami , o których mowa w § 1 i § 2 stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.978.444,00 zł

 

2. Zródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody w kwocie 2.978.444,00 zł pochodzące z kredytów zaciąganych w bankach krajowych i pożyczek

 

3. Łączne przychody budżetu w kwocie 4.428.694,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.450.250,00 zł sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj , zestawione są w załączniku nr. 3 [pobierz załącznik]

 

§ 4

 

Ustala sie limity wydatków na finansowanie inwestycji w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr. 4.[pobierz załącznik]

Ustala się limity wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych , zgodnie z załącznikiem nr. 4a [pobierz załącznik]

 § 5

 

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych  w łącznej kwocie   1.697.868,00 zł

oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie                                  2.225.761,00 zł

w tym wpłaty do budżetu                                                                                  

/zgodnie z załącznikiem nr. 5/ [pobierz załącznik]

 

 

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie                      874.000,00 zł

oraz wydatków w kwocie                                                                         874.000,00 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr. 7 / [pobierz załącznik]

 

§ 6

 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w kwocie                                                               156.491,00 zł                                     

 i wydatków w kwocie                                                                             156.491,00 zł

 / zgodnie z załącznikiem nr. 8/ [pobierz załącznik]

 

 § 7

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do spłat zobowiązań w kwocie 1.450.250,00 zł 

i do zaciągania długów w kwocie 3.234.000,00 zł  w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr. 3. [pobierz załącznik]

 

 § 8

 

Ustala się wysokość dotacji  dla innych podmiotów  zgodnie z załącznikiem Nr. 9 [pobierz załącznik]

 

§ 9

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

-dochody w kwocie                                                              1.607.762,00 zł                      

-wydatki w kwocie                                                               1.607.762,00 zł                    

/zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 / [pobierz załącznik] [pobierz załącznik]

 

§ 10

 

Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł i wydatki w kwocie 20.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /Załącznik Nr.1i2/ [pobierz załącznik] [pobierz załącznik]

 

§ 11

 

Ustala się :

-rezerwę ogólną w kwocie  450.000,00 zł

 

§ 12

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza  do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych  na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty  1.000.000,00 zł .

 

§ 13

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach  inwestycyjnych .

                                               

 § 14

 

Ustala się dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 400.000,00 zł                      i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie  418.311,00 zł

 

§ 15

 

Upoważnia się Burmistrza  Miasta Sandomierza  do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niz bank prowadzący obsługę j.s.t..

 

§ 16

 

Ustale się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza w roku budżetowym do kwoty  500.000,00 zł

 

§ 17

 

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. sporządza się w terminie do 31 sierpnia w szczegółowości uchwały budżetowej i przedstawia  Regionalnej Izbie Obrachunkowej  oraz  Radzie Miasta .

 

§ 18

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza

 

§ 19

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku .

 

Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 10.05.2004 13:51
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 10.05.2004 13:51. Odsłon 2123, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony