Zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołn

Działając na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r poz. 873 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2006r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

„Zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym, wojskowym oraz kombatantom”

 

1.      Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

2.      W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione                w art.3 ust.3 ustawy j.w. oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

3.      Rodzaj zadania i wysokość planowanych w projekcie budżetu na rok 2006 środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1. Prowadzenie działalności na rzecz byłych żołnierzy AK.

      Wartość zadania 3.000 zł  słownie:  trzy tysiące złotych

 

Szczegółowe warunki realizacji powyższych zadań zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4.      Termin i warunki składania ofert:

1)      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej na druku  stanowiącym zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2)      Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „KONKURS oraz informacją, jakiego zadania z zakresu „Zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym, wojskowym oraz kombatantom” oferta dotyczy.

3)      Do oferty winny być załączone n/w dokumenty:

- aktualny odpis z rejestru /ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia/ lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok

- aktualny statut Stowarzyszenia.

4)      W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu-winna być ona potwierdzona przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5)      Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do oferty dokumentów.

6)      Termin składania ofert upływa w dniu   04.04.2006r.  godz. 1000

(w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu)

7)      Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.

8)      Oferta złożona na innym niż wymieniony w pkt.1 druku, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona lub złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych z zastrzeżeniem §4 ust.2 regulaminu Komisji Konkursowej.

9)      Niezbędne do złożenia oferty druki, a także wzór umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  Pl. Poniatowskiego 3 pokój Nr 20, w Miejskim Ośrodku Rozwoju Osobistego ul. Rynek 28A lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego: http://bip.um.sandomierz.pl

10)  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 

5.   Zasady przyznawania dotacji:

1)      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie – art.15

2)      Złożenie oferty o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

3)      Szczegółowe i ostateczne warunki  realizacji  finansowania zadań  regulować  będzie umowa  zawarta  pomiędzy  Gminą  Sandomierz, a wybranym oferentem-  wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki   Społecznej  z  dnia  27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

6. Termin realizacji zadania: obejmuje okres kwiecień - grudzień 2006r.

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2006r.o godz. 10.30. w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 pokój Nr 11

2) otwarcia ofert i ich oceny po względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta sporządzając pisemny protokół  i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji biorąc pod uwagę w szczególności:

§         kompletność oferty

§         możliwość realizacji zadania przez oferenta w przewidywanym czasie i przy posiadanych  środkach

§         posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu

§         przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów

§         adekwatność założeń oferty w odniesieniu do planowanych efektów zadania publicznego

§         wiarygodność finansową oferenta

§          zgodność oferowanego zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursu ofert.

3) podmioty realizujące w/w zadanie winny posiadać wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz zasoby rzeczowe (baza materialno-techniczna) zapewniające efektywne i terminowe wykonanie zadania.

4) decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5) decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna

6) warunkiem zawarcia umowy jest:

§         w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana- korekta kosztorysu projektu.

7) podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest  do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego ze wzorem stanowiącym zał. Nr 3 do rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej o którym mowa w pkt.5 pp.3.

 

8.   Inne informacje

1)      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2)      Wyniku konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej.

3)      Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

·        nie wpłynęła żadna oferta

·        wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków

·        żadna z ofert nie spełnia wymaganych warunków

·       wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

4) Realizacja wyników rozstrzygniętego konkursu (tj. podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych) nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej na rok 2006 gwarantującej środki finansowe na realizację w/w zadania publicznego.

5) Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich pokój Nr 20 pod nr telefonu 0-15 644-01-12 lub w Miejskim Ośrodku Rozwoju Osobistego w Sandomierzu ul. Rynek 28A      tel. 0-15 644-68-69.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

Robert Kotowski

Iwona Głowacka-Dzieciuch 

 

 

 

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia       [pobierz załącznik]

 

2. Wzór oferty                                  [pobierz załącznik]

 

3. Wzór umowy                                 [pobierz załącznik]

 

4. Wzór sprawozdania                      [pobierz załącznik]

 

5. Regulamin komisji konkursowej [pobierz załącznik] 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 03.03.2006 11:45
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 03.03.2006 11:45. Odsłon 1999, Wersja 1ikona drukuj
 
Początek strony