uchwała na rok 2007


 

 

Uchwała Nr V / 41 / 2007

Rady Miasta Sandomierzaz dnia 7 marca 2007 r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust.3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 13, 14, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3,  art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)  

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1 

Dochody budżetu miasta w wysokości 63.058.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 [pobierz załącznik].

 § 2 

1.    Wydatki budżetu miasta w wysokości 70.503.605,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące                                                                            55.379.605,00 zł

w tym:

-        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                               27.129.142,00 zł

-        dotacje                                                                                        2.517.080,00 zł

-        wydatki na obsługę długu                                                                371.600,00 zł

-       wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                               98.000,00 zł

b) wydatki majątkowe                                                                    15.124.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 [pobierz załącznik].

2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne [pobierz załącznik] [pobierz załącznik].

§ 3 

1.    Deficyt budżetu miasta w wysokości 7.444.692,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1)        wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie   - 7.444.692,00 zł

 

 2.      Przychody budżetu w wysokości 9.050.000,00 zł i rozchody w wysokości 1.605.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 [pobierz załącznik].   

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości                                                                         - 550.000,00 zł,

§ 5 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 [pobierz załącznik].

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 [pobierz załącznik].

§ 6 

Ustala się dochody w kwocie 460.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 7 

1.      Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych – Zakład Oczyszczania Ścieków, zgodnie z załącznikiem nr 7 [pobierz załącznik].

§ 8 

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)   Miejskiej instytucji kultury na kwotę -  620.000,00 zł,

2)   działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 444.080,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 [pobierz załącznik].

2.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.453.000,00 zł,

zgodnie załącznikiem nr 9 [pobierz załącznik].

§ 9 

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 160.000,00 zł,

2)      wydatki           - 284.297,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 [pobierz załącznik].

§ 10

 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł; 

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.444.692,00 zł;  

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów       - w kwocie 1.605.308,00  zł;

§ 11 

Upoważnia się  Burmistrza Miasta Sandomierza  do:

1)        zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku

2)        dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia     i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

3)        dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych rocznych.

4)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.  

§ 12 

Upoważnia się  Burmistrza Miasta Sandomierza  do:

1 ) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie        występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2 ) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie  8.650.000,00 zł w celu realizacji         planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 [pobierz załącznik]

3)  spłat zobowiązań w kwocie 1.605.308,00  w celu realizacji planowanych kwot        rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 [pobierz załącznik]. 

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza.

 

 

Przewodniczący          

Rady Miasta              

Janusz Sochacki         

 

Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 23.03.2007 7:53
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 23.03.2007 7:53. Odsłon 1846, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony