Uchwała na rok 2012

Uchwała Nr XIV/138/2011
Rady Miasta Sandomierza

z dnia 21 grudnia 2011 r.


 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt.1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 


 

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:    

                                                                                            § 1. 


Dochody budżetu miasta w wysokości 83 759 166,00 zł, 
z tego: 

a) dochody bieżące 79 053 982,00 zł

b) dochody majątkowe 4 705 184,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 [pobierz załącznik]


                                                                                         § 2. 


1.Wydatki budżetu miasta w wysokości 87 964 502,00 zł, 
z tego: 

a) wydatki bieżące        76 612 861,00 zł 

b) wydatki majątkowe   11 351 641 ,00 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 [pobierz załącznik]

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 131 912,00 zł , 
zgodnie z załącznikiem nr 2 [pobierz załącznik]

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012
zgodnie z załącznikiem nr 3 [pobierz załącznik]

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 [pobierz załącznik]

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 723 964,00 zł, 

a) wydatki majątkowe 3 723 964,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 [pobierz załącznik]

                                                                                       § 3. 


1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 4 205 336,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:     
 
1) pożyczek w kwocie 4 205 336,00 zł ,     
1.1) w tym z papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 4 205 336,00 zł , 
2. Przychody budżetu w wysokości 6 878 121,00 zł, 
rozchody w wysokości 2 672 785,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 [pobierz załącznik]


                                                                                  § 4. 

W budżecie tworzy się rezerwę: 
1/ogólną w wysokości 595 000,00 zł, 
2/celową w wysokości 190 000,00 zł 
z przeznaczeniem na 
a) zarządzanie kryzysowe 190 000,00 zł 


                                                                                 § 5. 


1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 [pobierz załącznik]

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 [pobierz załącznik]

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 [pobierz załącznik]


                                                                               § 6. 


Ustala się dochody w kwocie 500 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 


                                                                              § 7. 


Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) . 


                                                                             § 8. 


1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10 [pobierz załącznik]
2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 11 [pobierz załącznik]


                                                                               § 9. 


Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł, 
w tym : 
a) z tytułu kredytów - w kwocie 3 000 000,00 zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 4 205 336,00 zł; 
w tym: 
2. a) pożyczki 3 783 423,00 zł 

2.1 ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.. w kwocie 421 913,00 zł 
w tym: 
2.1.a) pożyczki 421 913,00 zł  

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 672 785 zł 
w tym: 
3. a) pożyczki 2 672 785 zł 

                                                                            § 10. 


Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 9 niniejszej uchwały 


                                                                         § 11. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do: 

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku. 

3. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu. 

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

                                                                     § 12. 


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 


                                                                    § 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.                                                                                                             Przewodniczący Rady Miasta 


                                                                                                                 Janusz Sochacki


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANY DO WW. UCHWAŁY:

1. Uchwała Nr XV/148/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01 lutego 2012 r.  [pobierz] 
2. Uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 r.  [pobierz]
3. Uchwała Nr XVIII/181/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012 r.  [pobierz]
4. Uchwała Nr XIX/194/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012 r.  [pobierz] 
5. Uchwała Nr XX/202/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012 r.  [pobierz]

6. Uchwała Nr XXI/225/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012 r.  [pobierz]
7. Uchwała Nr XXIV/262/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 r.  [pobierz] 


 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 9:10
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2013 9:10. Odsłon 2000, Wersja 10ikona drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony