Inwestycje - Rok 2007

 


WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY

ul. Opatowska 1 , Sandomierz, tel. 0/15 644-01-28

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Grzegorz Cież

Informacja o inwestycjach realizowanych 

 przez Wydział Techniczno - Inwestycyjny  

w 2007 roku

 

 

       Zadania zakończone 

1. Ul. Pogodna -  wykonanie i montaż poręczy ochronnych z rur stalowych ,  oznakowanie drogowe

 

2. ul. Holownicza -  ułożona została nawierzchnia  z betonowych płyt otworowych - 1500m2 na podbudowie tłuczniowej

 

3. Kanalizacja przy ul. Krakowskiej (Jana Pawła II) - Wybudowany został kolektor kanalizacji sanitarnej Dn 600mm  na odcinku od węzła „Kraków”  do Spichlerza wzdłuż ul. Jana Pawła II  -  długości  306mb, oraz wykonano studnie prefabrykowane – szt 7. Jest to pierwszy etap zadania inwestycyjnego „ Budowa kolektora sanitarnego od węzła „Kraków” do osiedla Rokitek.

 

4.Instalacja solarna –wykonana została instalacja kolektorów słonecznych na budynku  Zespołu Basenów Krytych „Błękitna fala” przy ul. Zielnej

 

 

 

     

 

 

5.Wodociąg Sucharzowska - Chwałecka - Wykonana została sieć  wodociągowa  od ul. Chwałeckiej do ul. Sucharzowskiej  długości 818 mb. oraz hydranty p.pożarowe podziemne Dn 80 – szt. 4

 

6. Ul. Powiśle -  chodnik z polbruku - 340 m2

 

7  Ul. Nowa –(do ul. Kwiatkowskiego)  - ułożenie nawierzchni z płyt otworowych na podbudowie - pow. 324m2

 

 

8. Ul.  Zamiejska i Przedmieście Zawichojskie – budowa oświetlenia ulicznego - długość linii -380 m

 

9. Monitoring  w Parku „Piszczele”-  zainstalowane zostały kamery na budynku kawiarni oraz 6 kamer rozmieszczonych  na terenie parku -  z polem    widzenia min. na plac zabaw, aleję szachową i stok . Kamery zainstalowane są na istniejących słupach oświetleniowych . Monitoring jest  skuteczną formą ochrony mienia przy pomocy urządzeń elektronicznych. Przez 24 godziny na dobę system ten sprawuje ciągły nadzór nad obiektami tworząc zapis elektroniczny. 

 

Opracowane projekty: 

 

  1. Ul. Dobkiewicza – boczna – projekt obejmuje wykonanie budowy ulicy (nawierzchnia jezdni, chodniki parkingi  i zjazdy)  z kostki betonowej, wykonanie  oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
     2  Budowa budynku socjalnego przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu z przyłączami.

 

          Budynek socjalny  - 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony – 21 mieszkań. Mieszkania o powierzchni     19,3m2,21,8m2,32,9m2,35,2m2

 

    3. Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2

 Przedmiotem projektu jest utworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Sandomierzu, a także organizacja różnego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć wakacyjnych promujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.   W wyniku realizacji przedmiotowego projektu powstaną w pełni zagospodarowane i wyposażone otwarte ogólnodostępne strefy rekreacji, które spełniać będą wszystkie podstawowe funkcje zapewniające rozwój fizyczny i psychiczny korzystających z nich osób. Wśród projektowanych obiektów i urządzeń znajdą się m.in.: boiska wielofunkcyjne z nawierzchniami i wyposażeniem odpowiadającymi najnowszym standardom,  bieżnia okólna i prosta, różnego rodzaju urządzenia sprawnościowo-rekreacyjne, zestawy sprawnościowo-zabawowe, ścianki wspinaczkowe.   Zagospodarowanie poszczególnych stref rekreacji przedstawia się następująco:    

- Strefa rekreacji przy ulicy Okrzei zostanie wyposażona w różnego rodzaju urządzenia sportowe, w tym boisko wielofunkcyjne (do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę), które będzie wyposażone w bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki oraz komplet do siatkówki. Na placu rekreacyjno-sportowym znajdzie się między innymi ścianka wspinaczkowa łańcuchowa, przeplotnia 3-poziomowa, zestaw sprawnościowo-zabawowy oraz kosz z blaszaną tablicą, a na placu rekreacyjnym ciekawe i atrakcyjne dla dzieci i młodzieży urządzenia sprawnościowo-rekreacyjne takie jak kołobieg, walce i karuzela tarczowa.   

- Projektowana strefa rekreacji przy Gimnazjum Nr 1 zostanie wyposażona w urządzenia sportowe i rekreacyjne, takie jak: boisko wielofunkcyjne do gier małych, bieżnia 4-torowa okólna i prosta, boisko do siatkówki, plac sportowo-rekreacyjny, przestrzenna ścianka wspinaczkowa, plac rekreacyjny karuzeli tarczowej a także ażurowy „pawilon” z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu  oraz ławką i drążkiem do ćwiczeń.  

- Strefę rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy Mickiewicza zaplanowano wyposażyć w urządzenia sportowo – rekreacyjne, a mianowicie wielofunkcyjne boisko do gier małych, czyli do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki o nawierzchni z trawy syntetyczne, na którym zamontowane będą wszystkie urządzenia niezbędne do przeprowadzenia tych gier. Wzdłuż boiska zaprojektowane zostały place do rekreacji dla dzieci i młodzieży wyposażone w ściankę wspinaczkową i urządzenia sprawnościowo-rekreacyjne, gdzie między innymi znajdzie się przeplotnia globus, wymagająca dużej sprawności karuzela tarczowa dla starszych dzieci, atrakcyjna w formie huśtawka na przegubie i rozbudowany zestaw sprawnościowo-zabawowy.       

4.Instalacja solarna – opracowany został projekt   budowlany modernizacji systemu podgrzewu wody basenowej i przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o odnawialne źródła energii dla Zespołu Basenów Krytych  „Błękitna fala” przy ul. Zielnej.

Projekt zakłada  wykonanie  instalacji kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji ok. 255m2. Zadaniem systemu – kolektorów słonecznych - jest redukcja  szkodliwych substancji do otoczenia, ograniczenie kosztów przygotowania energii i wydatków na ochronę środowiska. Instalacja oparta na kolektorach słonecznych stanowi nowoczesny, ekologiczny system ogrzewania, spełniający normy i przepisy z zakresu ochrony środowiska. 

 

5.Budynki TBS opracowana została koncepcja  architektoniczno - budowlana budynku wielorodzinnego, podpiwniczonego na działce przy ul. Schinzla – planowanego do realizacji w ramach TBS

 

6. Ciąg pieszo – rowerowy - na obszarze opracowania  przewidziano ciąg pieszo rowerowy od ul. Krakowskiej do parku Wąwóz Piszczele,  – ciąg pieszo jezdny wzdłuż ul. Podwale Dolne oraz ciągi piesze  między ulicami: Podwale Dolne – Tatarska, Podwale Dolne-Podwale Górne, Piszczele– Tatarska.

Wszystkie nawierzchnie piesze, pieszo – jezdne i pieszo – rowerowe, schody terenowe zaprojektowano z kostki  betonowej szlachetnej oraz kostki granitowej jako uzupełnienie  i dopełnienie. Ciągi będą oświetlone i  zagospodarowane elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

            Elementem  geometryczno – kompozycyjnym układu komunikacyjnego będzie tzw. Plac Spotkań”. Forma Placu Spotkań wzorowana jest na rewelinie („element zewnętrznej fortyfikacji nowożytnej, usytuowany w fosie przez kurtyna i przeznaczony do jej obrony; założony na planie trójkąta”). Plac  zlokalizowany  jest na wysokości Ucha Igielnego. Schodzą się tu ciągi komunikacyjne z czterech kierunków:

-od strony płn.-zach- ciąg pieszo rowerowy prowadzący do Wąwozu Piszczele.

-od strony płn.-wsch- ciąg pieszo jezdny ul. Podwale Dolne

-od strony  wschodniej –ciąg pieszy Za Bramką – prowadzący przez Ucho Igielne na Rynek

-od str. Płd-wsch. Ciąg pieszo – rowerowy od ul. Staromiejskiej

Kompozycja placu składa się z części komunikacyjnej (ciągi piesze, place, schody terenowe) oraz części „zielonej”(żywopłoty, nasadzenia kwiatowe, drzewa) Plac będzie oświetlony , wyposażony w elementy małej architektury. Na Placu spotkań zaprojektowano dwie armaty w formie odlewów w brązie. Odlewy mają być wierną kopią – w skali 1:1 francuskiej armaty 24-funtowej, używanej przez wojska Księstwa Warszawskiego. Kolejnym elementem są „koszokopy” Służyły one do osłony stanowisk artylerii przed ostrzałem. Projektowane koszokopy wykonane będą z  prętów miedzianych. Konstrukcja tworzyć będzie rodzaj klatki  umocowanej do podłoża , w której będą umieszczone kamienie z piaskowca.

U zbiegu ulic Podwale Górne, Podwale Dolne zaprojektowany jest parking. Po drugiej stronie ul. Podwale Górne, obok istniejącego parkingu zaprojektowano szalet miejski.

Istniejący drzewostan w przeważającej części zostanie zachowany. Usunięte zostaną drzewa o słabym stanie zdrowotnym i dużym procesie suchostanów, oraz drzewa występujące  na projektowanych ciągach komunikacyjnych. Projektuje się nasadzenia dodatkowych drzew liściastych oraz zieleni średniej i niskiej.

Projektowany teren będzie w całości podporządkowany  funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej, jako obszar najbliższego otoczenia zabytkowej części  miasta oraz łącznik komunikacji pieszo – rowerowej pomiędzy  istniejącym parkiem  Wąwóz Piszczele, Bulwarem im. J. Piłsudskiego oraz Starym Miastem. Dzięki nowemu zagospodarowaniu zieleni powstanie  w bliskim  sąsiedztwie Rynku obszar do wypoczynku, który będzie stanowił otulinę  ścisłej strefy konserwatorskiej Starego Miasta.

  
 
 
 

7. Ochrona i zabezpieczenie zespołu staromiejskiego

Opracowana dokumentacja obejmuje 

-wymianę infrastruktury podziemnej na Starym Mieście w Sandomierzu, w szczególności polegającej na budowie nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz z urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych) oraz renowacji istniejącej kanalizacji ogólnospławnej polegająca na jej rozdzieleniu i częściowej  adaptacji na kanalizację sanitarną/deszczową; wymianę i dostosowanie do nowych warunków sieci wodociągowej, wymianę i dostosowanie do nowych warunków sieci ciepłowniczej.  

-budowę systemu odwodnienia i drenażu oraz likwidację dawnego podziemnego zbiornika wody do celów p.poż

 

-wymianę nawierzchni na Starówce

 -oświetlenie Zespołu Staromiejskiego i iluminację wybranych obiektów zabytkowych  -budowę infrastruktury informatycznej (światłowody)  

-zieleń urządzoną, małą architekturę , parkingi i szalety

Rodzaj planowanych rozwiązań podyktowany jest istniejącymi potrzebami oraz możliwościami terenowymi. Planowane rozwiązania technologiczne jako priorytet uwzględniały konieczność zapewnienia ochrony przed  przeciekaniem i podmywaniem gruntu Rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu (nawierzchnie, oświetlenie, elementy małej architektury i zieleń) projektowano z uwzględnieniem szczególnych wymagań konserwatorskich, kładąc nacisk na osiągnięcie jak najlepszego efektu estetycznego.  

8.   Oświetlenie ul.  Spokojnej

 9. Oświetlenie ul. Łukawskiej.

10. Rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z infrastrukturą znajdującego się pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Słowackiego,   Szkolną i Ogrodową w Sandomierzu

 

 

 
Projekt parku obejmuje  wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury, rewitalizacje i uporządkowanie zieleni, oraz - część drogową: budowę nawierzchni dróg, chodników, część budowlaną: budowę toalet, fontanny oraz  sieci  wodociągową, kanalizacyjną, przyłącze gazu, oświetlenie.

  11.  Ul. Kubeszewskiego  -   Projekt ciągu pieszo – jezdnego, z oświetleniem, kanalizacją sanitarna i  deszczową.

  12.  Parkingi przy ul. Króla 6 i 8  -Projekt budowy miejsc parkingowych z oświetleniem i odwodnieniem

   13. Ul. Brzeskiego – opracowanie  dokumentacji oświetlenia ulicy

   14. Ul. Jaśminowa – koncepcja obejmuje budowę wierzchni , oświetlenie, gazociąg, kanalizacje sanitarną i deszczową

  15. Ul. Nowa  (do ul. Jaśminowej) – projekt obejmuje  budowę nawierzchni z oświetleniem, kanalizacją sanitarną i    deszczową.

  16.  Ul. Powiśle – projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej

  17.  ul.  Reymonta, Asnyka, Frankowskiego – opracowanie  dokumentacji projektowej obejmującej kanalizację sanitarną, deszczową, wodociąg, gazociąg,  oświetlenie i ułożenie  kanalizacji dla teletechniki oraz energetyki,  nawierzchnie jezdni i chodników.

  18.  Projekt organizacji ruchu-   prace projektowe obejmują projekt organizacji ruchu na terenie miasta z uwzględnieniem ulic istniejących oraz przewidzianych  w obowiązujących planach miejscowych      

 19 . Remont ulicy wewnętrznej i placu manewrowego, kanalizacja deszczowa, oświetlenie  w rejonie ul. Mickiewicza 14,16,18,20

20. Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2013 - dokument ten jest jednym z wymaganych załączników do wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Jest dokumentem, którego wykonanie zakłada pobudzenie aktywności lokalnej społeczności na rzecz rozwoju miasta, poprzez realizację zdefiniowanych w nim w nim przedsięwzięć

21.  Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej -   Projekt budowy jezdni, chodników oraz ciągu pieszo – jezdnego

Zadanie w trakcie realizacji:

 

1.       Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły  - I etap

Całość zadania  obejmuje kompleksową przebudowę  urządzeń sportowych i obiektów do obsługi stadionu.

Płyta boiska otrzyma system nawodnieniowy, nowe warstwy z murawa trawiastą. Na bieżni wykonana zostanie nowa nawierzchnia syntetyczna - 6 torów o długości 400m.

Powstaną nowe urządzenia lekkoatletyczne. Skocznia w dal, rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, rzutu dyskiem, rozbieg do skoku wzwyż .

Trybuny południowe mieszczące od 800 do 1000 osób będą zadaszone, oraz wyposażone w ściankę dźwiękochłonną. Trybuny północne zostaną przebudowane, pomieszcza docelowo do 1500 osób. Pod konstrukcją trybun powstaną pomieszczenia szatniowo- sanitarne. Trybuny będą częściowo zadaszone. Na koronie trybun zostanie zlokalizowana mała kawiarenka letnia, z której można będzie obserwować rozgrywki piłkarskie.

Nawierzchnia dwóch kortów oraz boiska uniwersalnego zostanie zmieniona na nawierzchnie  z trawy syntetycznej. Obiekty te będą ogrodzone (wys. 4m). Korty otrzymają oświetlenie .

Budynek biurowo szatniowy zostanie częściowo zmodernizowany, ocieplony i rozbudowany.

Przebudowane będą również toalety zewnętrzne, parkingi, elementy małej architektury.

I etap obejmuje roboty przygotowawcze, przebudowę dwóch trybun, modernizacje istniejącego budynku klubu i sieci zewnętrzne. Wykonawcą I etapu  robót (termin zakończenia 30.04.2008r) jest Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A – Ostrowiec Świętokrzyski.

Drugi etap : nawierzchnie sportowe (boiska stadionu, korty tenisowe, bieżnie), system nawodnienia boiska głównego, roboty drogowe i wyposażenie rozpocznie sie w 2008r

 

      

 

2.       Boiska wielofunkcyjne: przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ulicy Okrzei 6, Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Cieśli 2 oraz  Szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy Mickiewicza 9 (Powiat)

Przygotowany został i złożony  wniosek aplikacyjny (wraz z załącznikami) na przedsięwzięcie pod nazwą „Ruch szansą na zdrowie – otwarte strefy rekreacji dziecięcej „ ubiegające się o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

 
 
 

 

 

Projekty w trakcie opracowania:

 

  1. Kanalizacja sanitarna w lewobrzeżnej cz. miasta  (Mokoszyn, Kamień Plebański, Chwałki, Kwiatkowskiego, Mickiewicza, Ożarowska )

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami indywidualnymi do istniejących budynków mieszkalnych.

Opracowana dokumentacja będzie stanowić podstawę do wybudowania kanalizacji w tych osiedlach i ulicach miasta, dotychczas nieskanalizowanych, tak aby w najbliższej przyszłości cały Sandomierz posiadał kanalizację sanitarną.

Wykonawcą projektu, którego zakończenie powinno nastąpić w bieżącym roku jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „RESKO"Spółka  z o.o z  Rzeszowa.

Projekt przewiduje na większości obszaru grawitacyjny system kanalizacji, a miejscach zmiennego ukształtowania terenu kilka sieciowych przepompowni ścieków.

Wszystkie ścieki sanitarne z całego systemu zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta a następnie przetransportowane celem oczyszczenia  w miejskiej oczyszczalni ścieków.

Przewidywana długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi ok.30 km, a ilość podłączonych budynków mieszkalnych ok.600.

 

Plany przedsięwzięć  o których dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wnioskować będzie Gmina

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WŚ), w maju b.r.  ogłosił I nabór fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach RPO 2007 - 2013  (głównym cele uruchomienia bazy jest ocena wysokości zapotrzebowania na środki RPO WŚ 2007-2013, w podziale na poszczególne osie priorytetowe oraz lata alokacji - więcej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:  http://www.rozwoj-swietokrzyskie.pl/   w zakładce KOMUNIKATY)

W odpowiedzi na ogłoszenie,  w dniu 31 maja została złożona fiszka projektowa na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu”, o przewidywanej wartości 18 000 000 zł., czas realizacji lata 2008-2010.

Przedmiotem projektu jest budowa zespołu nowoczesnych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Portowej w Sandomierzu.

Głównymi elementami wchodzącymi w skład centrum będą: basen letni wielofunkcyjny (z urządzeniami typu: bicze wodne,  zjeżdżalnie, „rwąca rzeka”), brodzik dla dzieci, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne oraz boiska do siatkówki plażowej, mini-golf, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw, plac do jazdy na wrotkach zamieniany zimą na sztuczne lodowisko. W/w obiekty uzupełnione będą budynkiem, gdzie znajdować się będzie kręgielnia i siłownia, a także zapleczem sanitarnym i technicznym (budynki sanitarno-szatniowe, budynki magazynowe, stacja uzdatniania wody). Projekt przewiduje też zagospodarowanie otoczenia – parkingi, oświetlenie, zieleń urządzona, altana z kręgiem ogniskowym itp., a także zadaszenie obiektu – aby wydłużyć czas jego wykorzystania z dwóch do pięciu miesięcy.

Główne cele realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia są dwa:

Po pierwsze, aby zaistnieć i utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku turystyki, miasto musi inwestować w rozwój infrastruktury turystycznej  i uatrakcyjnienie oferty  w zakresie rekreacji i wypoczynku. W chwili obecnej brak takiej oferty powoduje, że ogromna większość turystów spędza  w Sandomierzu jedynie kilka godzin, nie korzystając z noclegów i wyżywienia. Negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy dla potencjalnych inwestorów na polu turystyki są oczywiste.

Po drugie, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowa i rekreacyjna jest również przyczyną innego rodzaju problemów. Dynamiczny rozwój cywilizacyjny obserwowany  w ostatnich dziesięcioleciach niesie ze sobą również zjawiska niekorzystne dla ludzkiego życia, polegające na eliminowaniu ruchu i pracy fizycznej, co ujemnie wpływa na zdrowie i rozwój fizyczny człowieka. Efektem tych przemian jest szerzenie się chorób cywilizacyjnych, a także niekorzystnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży. Należy bowiem pamiętać, że to właśnie ruch jest głównym stymulatorem biologicznym organizmu człowieka – doskonaląc zarówno budowę jak i działanie najważniejszych dla życia narządów i układów.

Jak zachęcić do prowadzenia zdrowszego stylu życia? Jedną z podstawowych dróg do celu jest budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej tak atrakcyjnej, że mogącej z powodzeniem konkurować z „atrakcjami” takimi jak telewizja czy komputer.

  

Złożenie w/w fiszki projektowej to tylko jeden z elementów przygotowań do pozyskania i absorpcji funduszy unijnych. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja projektowa  na następujące przedsięwzięcia, o których dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności (w ramach programów krajowych i RPO WŚ), starać się będzie miasto Sandomierz:

·        „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II”. Przedmiotem tego projektu będzie zagospodarowanie i rewitalizacja terenów nadwiślańskich (Bulwar Piłsudskiego) oraz ich połączenie ciągiem pieszo-rowerowym z Parkiem Piszczele, a także  rewitalizacja parku miejskiego. Wszystkie elementy przedsięwzięcia  będą projektowane a  następnie  realizowane  z  uwzględnieniem  szczególnych  potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przewidywany czas realizacji 2008-2011.

·        „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu”. Projekt ten (ujęty w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym” RPO WŚ 2007-13), obejmie przede wszystkim wymianę infrastruktury podziemnej i nawierzchni na Starówce, ale także modernizację oświetlenia, zieleni, i zagospodarowanie urządzeniami małej architektury. Najważniejszą  częścią przedsięwzięcia będzie wymiana i modernizacja istniejącego uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w obrębie Starego Miasta w celu maksymalnego ograniczenia nieszczelności oraz likwidacja zbiornika wody p.poż. o objętości ok. 100 m³ usytuowanego pod płytą Rynku. Realizacja projektu jest determinowana warunkami hydrogeologicznymi sandomierskiego wzgórza: tiksotropowe właściwości lessu (polegające na jego uplastycznianiu się pod wpływem wilgoci)  w połączeniu  z wyeksploatowaną (budowaną w latach 1950-1960), nieszczelną siecią kanalizacyjną i niekontrolowanym spływem wód deszczowych stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla zabytkowych obiektów w obrębie sandomierskiej Starówki, ale i dla całej skarpy na której jest ona położona (w przypadku powstania nieszczelności sieci kanalizacyjnej – co biorąc pod uwagę jej stan oraz ruchy geologiczne staromiejskiego wzgórza, jest niestety bardzo prawdopodobne – woda może penetrować bardzo głęboko, wymywając nawet kilka metrów pod powierzchnią ziemi ogromne jamy, w konsekwencji powodując osuwiska i zapadanie się usytuowanych nad nimi budynków).

·        Projekt „kompleksowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w lewobrzeżnej części miasta”.

·        Projekt dotyczący II etapu przebudowy stadionu sportowego przy ul. Koseły

·        Uczestnictwo w projekcie regionalnym  pod nazwą – „e-świętokrzyskie II”   

Wyżej wymienione przedsięwzięcia są priorytetowymi, ale i kosztownymi  zadaniami inwestycyjnymi miasta.

Ponieważ w chwili obecnej nie są jeszcze znane poziomy dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych UE (a więc również wysokość środków potrzebnych na tzw. wkład własny), w perspektywie długookresowej nie można określić zdolności inwestycyjnej gminy.

Od wskaźnika tego uzależniony będzie harmonogram realizacji pozostałych planowanych przedsięwzięć, takich jak: budowa przedszkola, przygotowanie terenów inwestycyjnych i wiele innych, ważnych dla rozwoju miasta inwestycji.

Musimy mieć wszyscy  świadomość, iż „pomnażanie” majątku miasta dzięki środkom unijnym, oznaczać będzie jednocześnie ogromny wysiłek finansowy i skrupulatne liczenie każdej złotówki.  Nadchodzące lata to nie tylko czas wielkich nadziei  i szans, ale również czas trudnych wyborów: na jakie cele warto i trzeba wydać pieniądze już, a które  będą musiały poczekać.

 

 

 

  1.        

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 26.01.2012 13:57
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 26.01.2012 13:57. Odsłon 5146, Wersja 74ikona drukuj
Wersja : lewy  64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
Początek strony