Wpisanie do rejestru wyborców

 REJESTR WYBORCÓW

 

 

Stały rejestr wyborców w Sandomierzu obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie miasta Sandomierza, którym przysługuje prawo wybierania.

 

Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze Sandomierza i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w RP, którzy dopiszą się do rejestru na własny wniosek.

 

      Obywatele UE w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie Sandomierza są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców

 

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Miejski w Sandomierzu - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Plac Poniatowskiego 1, I piętro, pokój nr 22

Telefon: 15/8154-113

w godzinach:

    - poniedziałek            - 8.00 - 17.00
    - wtorek - czwartek  - 7.30 - 15.30
    - piątek                        - 7.30 - 14.30

 

 

Wpis do rejestru wyborców w części A następuje:

  1. z urzędu - w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta Sandomierza
  2. na pisemny wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu przez:

          - osoby stale zamieszkałe w Sandomierzu, a nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
          - osoby nigdzie nie zamieszkałe, przebywające na terenie miasta (osoby bezdomne),
          - osoby stale zamieszkałe na terenie miasta pod innym adresem, niż adres ich stałego zameldowania.

 

Osoba, która została na swój wniosek wpisana do rejestru wyborców, a powróciła do swojego miejsca zameldowania na pobyt stały, składa w organie gminy właściwym ze względu na swoje stałe miejsce zameldowania, oświadczenie o powrocie do stałego miejsca pobytu.

 

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wpis do rejestru wyborców,
- Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, o której mowa w art. 19 Kodeksu wyborczego, wydaje Burmistrz, w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.

 

Burmistrz przed wydaniem decyzji, o której mowa wyżej, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Burmistrz może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

 

Udostępnianie rejestry wyborców:

Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.2018.754)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.2017.1316)

 

Druki do pobrania:

- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców  [pobierz]

- Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców  [pobierz]

- Oświadczenie właściciela nieruchomości do rejestru wyborców [pobierz]

- Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców  [pobierz]

 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych  [pobierz]

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 13.03.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2019 13:08. Odsłon 1748, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony