Udostępnianie danych osobowych

 

Udostępnianie danych osobowych


Wymagane dokumenty:  

 

-  Wypełniony wniosek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U.2018.2523),

 

-  Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych lub uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu informacji o danych osobowych (w tym przypadku osoba, której wniosek dotyczy musi wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych).

 

-  Dowód dokonania wpłaty. 

 

Miejsce złożenia dokumentów:  
Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Pl. Poniatowskiego 3, pok. Nr 22 

 


Opłaty:  

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31 zł. (Pod pojęciem dane jednostkowe należy rozumieć dane dot. jednej osoby lub dane dot. wyłącznie imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem).

 

Opłatę tę wnosi się w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz 

z zaznaczeniem „opłata za udzielenie informacji o danych osobowych”

Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.  

Z opłaty tej zwolnione są podmioty wymienione w art. 46 ust. 1 ustawy  z dnia 24 września  2010 roku o ewidencji ludności.


W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

 

Opłatę tą wnosi się w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz. 


Termin i sposób załatwienia:  

Informację o danych osobowych uzyskuje się w terminie 14 dni od daty wpływu zapytania.
Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

 

Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane dot. poszukiwanej osoby niezbędne do zidentyfikowania tej osoby np.:

- numer PESEL,

- adres zameldowania,

- imiona rodziców,

- data i miejsce urodzenia,

- seria i nr dowodu osobistego.


Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.  
 
Podstawa prawna:  

- art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz.U.2018.1382 ze zm.),

 

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.1000 ze zm.),


- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.  w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U.2017.2482),

 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.)

 

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U.2018.2523),

Tryb odwoławczy:  

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się Biurze Obsługi Interesanta.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Tel. kontaktowy: 15/ 815-41-42

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie danych osobowych  [pobierz]

 

 

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 30.01.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.01.2019 12:03. Odsłon 2010, Wersja 13ikona drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony