Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator informatyczny. Jest to niezależnie działający serwis internetowy, którego zadaniem jest udostępnianie wszelkich informacji o sprawach publicznych przez podmioty zobligowane przez Ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Właśnie te podmioty powinny udostępniać informacje o statusie prawnym lub formie prawnej, o organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, swojej strukturze własnościowej. Jak również na temat funkcjonowania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych. Podmioty powinny także informować o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania.

Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - art. 61. Powinno ono zapewniać dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo takie przysługuje każdemu z zastrzeżeniem informacji niejawnych oraz tajemnic ustatowo chronionych.

Podstawa prawna

Zakres udostępnionych informacji, a także podmioty zobligowane do ich udostępniania zawiera Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 z 2001 r. poz. 1198)

Zasady organizacji i funkcjonowania Biuletynu reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
(Dz.U. z dnia 5 czerwca 2002 r.)

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

Serwis BIP został podzielony na 3 części, do którego odnośniki znajdują się po lewej stronie ekranu:

zawiera podstawowe informacje na temat organów i osób sprawujących funkcje publiczne, w skład jego wchodzą:

- Rada Gminy
- Prezydent Miasta
- Zastępca Prezydenta
- Sekretarz
- Skarbnik Gminy


zawiera informacje na temat statusu prawnego, formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania, w skład niego wchodzą:

- Statut Gminy
- Strategia Rozwoju
- Uchwały
- Protokoły
- Podatki i opłaty
- Regulamin urzędu
- Gospodarka przestrzenna
- Gospodarka komunalna
- Załatwianie spraw

zawiera informacje na temat przetargów, ofert, budżetu, ogłoszeń, organizacji itp., w skład niego wchodzą:

- Ogłoszenia
- Przetargi
- Budżet
- Stowarzyszenia i związki
- Spółki prawa handlowego
- Jednostki organizacyjne
- Oferty inwestycyjne
- Redakcja BIP-u
- Dane teleadresowe

Po wskazaniu kursorem pozycji menu opatrzonej znaczkiem i przytrzymaniu nastąpi rozwinięcie podmenu, do których można mieć dostęp poprzez wskazanie kursorem myszy oraz "kliknięcie" w daną pozycję. Wiadomość zostanie rozwinięta w środkowej części przeglądarki.

Wyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej posiada własny mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP.

Aby wyszukać interesujący nas dokument należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna serwisu BIP frazę którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku SZUKAJ system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod kątem wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów, opisach, numerach uchwał oraz protokołów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.


Początek strony